31 Μαρτίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το έτος 2015

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2016

Ο Όμιλος προχώρησε σε μία σειρά σημαντικών αποφάσεων κατά το έτος 2015 με στόχο την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργήθηκαν στους κύριους τομείς δραστηριότητάς του. Οι εκλογικές διαδικασίες, η επιβολή τραπεζικών κεφαλαιακών ελέγχων, οι περιορισμοί στην εισαγωγή προϊόντων και τα νέα δημοσιονομικά μέτρα δημιούργησαν ένα  περιβάλλον με κύρια χαρακτηριστικά τον ιδιαίτερα υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, την έλλειψη ρευστότητας σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, την αύξηση του ρίσκου σε επίπεδο χώρας και, εν τέλει, την αύξηση της αβεβαιότητας σε κάθε πτυχή της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.

Για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων συνθηκών, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ έλαβε σημαντικές αποφάσεις εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι η δραστική αναθεώρηση της πιστωτικής του πολιτικής, η διακοπή ή/και ο περιορισμός της συνεργασίας με μεγάλους πελάτες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως υψηλού ρίσκου, η επανεξέταση από μηδενική βάση τόσο του λειτουργικού όσο και του μη λειτουργικού κόστους και η επαναδιαπραγμάτευση και αναθεώρηση των τιμοκαταλόγων των προμηθευτών του Ομίλου.

Επιπλέον, ο Όμιλος προχώρησε σε κινήσεις αναδιάρθρωσης της δομής του προκειμένου να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ των θυγατρικών του τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κόστους (απορρόφηση της θυγατρικής «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε» από τη θυγατρική «ARISTA Α.Ε.Β.Ε»), καθώς επίσης αποφάσισε και την απεμπλοκή του από δραστηριότητες οι οποίες αφενός δεν εντάσσονται στον στενό πυρήνα των δραστηριοτήτων του και αφετέρου δεν παρουσιάζουν σταθερότητα σε επίπεδο κερδοφορίας (μεταβίβαση της συμμετοχής στη θυγατρική εταιρία «DIAKINISIS PORT (CY) LTD», η οποία με τη σειρά της συμμετέχει στις εταιρίες «DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και «P.C.D.C. Α.Ε.»).

Εκτός των πρωτοβουλιών αντιμετώπισης των δυσμενών συνθηκών στην εγχώρια Οικονομία, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ προέβη και σε σειρά ενεργειών ανάπτυξης των εργασιών του στους τομείς δραστηριοποίησης και στις αγορές όπου παρουσιάζονται οι κατάλληλες συνθήκες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη συνεχώς αυξανόμενη επιρροή του, μέσω της θυγατρικής «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», στην εξειδικευμένη αγορά της παραγωγής αναπληρωμάτων τυριού.
Μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας ο Όμιλος έχει αποκτήσει παρουσία σχεδόν σε όλο τον κόσμο, συνεισφέροντας σημαντικά τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και σε επίπεδο ρευστότητας (αύξηση πωλήσεων κατά 12%, αύξηση EBITDA κατά 72% σε σχέση με το 2014). Επίσης, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label), με στόχο να αποκομιστούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από μία ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά.

Ως συνέπεια των παραπάνω, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2015 διαμορφώθηκε σε €196,3 εκατ. έναντι € 245,9 εκατ. το 2014, παρουσιάζοντας πτώση κατά 20,2%. Εντούτοις, οι προαναφερθείσες ενέργειες, καθώς και η διαμόρφωση ενός περισσότερου κερδοφόρου προϊοντικού χαρτοφυλακίου, είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 16,4% έναντι 14,5% το 2014. Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν μία συγκρατημένη μείωση και ανήλθαν σε € 5,9 εκατ. έναντι € 7,4 εκατ. κατά τη συγκρίσιμη χρήση, ενώ οι Ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 8,6 εκατ. έναντι € 8,4 εκατ. το 2014 και οι Ζημίες μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 6,6 εκατ. έναντι € 6,2 εκατ. τη συγκρίσιμη χρήση.

Κατά το έτος 2016, τα βασικά σημεία της στρατηγικής του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ θα περιλαμβάνουν την περαιτέρω έμφαση στη διαμόρφωση ενός προϊοντικού χαρτοφυλακίου διοχετευόμενο στην αγορά μέσω καναλιών διανομής με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των λειτουργιών του, την απεμπλοκή του από δραστηριότητες που είτε δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα είτε δεν εντάσσονται στον κύριο πυρήνα των δραστηριοτήτων του, την ενεργή εκμετάλλευση υπο-εκμεταλλευόμενων στοιχείων Ενεργητικού (π.χ. ακίνητα, συμμετοχές) και την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας με σκοπό τη μείωση της έκθεσης στην Ελληνική Οικονομία. Τέλος, οι εξελίξεις που διαμορφώνονται στον τομέα του λιανικού εμπορίου κατά τους πρώτους μήνες του 2016 (συνεργασίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ σημαντικών επιχειρήσεων του κλάδου, στήριξη τραπεζικού τομέα στα νέα εγχειρήματα) υποδεικνύουν μία τάση εξομάλυνσης των
έκτακτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν το 2015 και τη σταδιακή επαναφορά του κλάδου στην ομαλότητα.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015, καθώς και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης, αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.