27 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2015

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, όντας δραστηριοποιούμενος σε σημαντικό βαθμό στην Ελληνική οικονομία, δέχθηκε τις συνέπειες από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων σε τραπεζικό επίπεδο με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της δραστηριότητάς του και τη μείωση της κερδοφορίας του. Επιπλέον, προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στην εγχώρια οικονομία, ήτοι την έλλειψη ρευστότητας σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου, αλλά και τον δραστικό περιορισμό των πιστώσεων από προμηθευτές του εξωτερικού, ο Όμιλος προχώρησε σε αναθεώρηση της πιστωτικής του πολιτικής που αποσκοπεί αφενός στη μείωση της διάρκειας του εμπορικού του κύκλου και αφετέρου στην ελαχιστοποίηση πιθανών επισφαλειών. Ως αποτέλεσμα, προέβη σε διακοπή ή δραστικό περιορισμό συνεργασιών με πελάτες οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως υψηλού ρίσκου, με συνέπεια τον περαιτέρω περιορισμό του επιπέδου δραστηριότητάς του.

Ως αποτέλεσμα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο του 2015 διαμορφώθηκε στα € 167,6 εκατ. έναντι € 198,8 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας κάμψη κατά 15,7%, η οποία οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην πτώση της εγχώριας κατανάλωσης καθώς και στις προαναφερθείσες ενέργειες, σε συνδυασμό βέβαια με την αναδιάρθρωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου με στόχο την επικέντρωση στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 13,8% έναντι 13,0% το εννεάμηνο του 2014, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε € 4,3 εκατ. έναντι € 8,3 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Οι Ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 5,6 εκατ. έναντι € 2,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, ενώ οι Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €5,7 εκατ. έναντι € 2,3 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Στις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για την προσεχή περίοδο εξακολουθούν να παραμένουν αφενός η βελτιστοποίηση της απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων και η διατήρηση της ρευστότητας σε υψηλά επίπεδα, μέσω της αναδιάρθρωσης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου στους εκάστοτε τομείς δραστηριότητας και αφετέρου η διεύρυνση του κατεχόμενου μεριδίου αγοράς σε κλάδους όπως ο κλάδος παροχής υπηρεσιών Logistics στην Ελλάδα και στην Κύπρο και ο κλάδος παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασμό τρίτων, στους οποίους ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση, μέσω της υιοθέτησης επιθετικής πολιτικής.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2015 – 30.09.2015, καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015, και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.