28 Αυγούστου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ  κατά το Α’ Εξάμηνο του 2015

Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2015

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2015, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να περιορίσει τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης της δραστηριότητάς του, συγκρατώντας την συνεπακόλουθη μείωση της λειτουργικής του κερδοφορίας σε διαχειρίσιμα επίπεδα, παρά τις ραγδαίες εξελίξεις στην πολιτική σκηνή και το διαρκώς εντεινόμενο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην εγχώρια οικονομία, αποτέλεσμα του οποίου είναι η συνεχής πτώση της κατανάλωσης και εν γένει της οικονομικής δραστηριότητας, μεγέθη με τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η οικονομική δραστηριότητα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α΄ εξάμηνο του 2015 διαμορφώθηκε στα € 114,6 εκατ. έναντι € 133,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας κάμψη κατά 14,1%. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται πρωτίστως στη διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων που έλαβε χώρα μετά το Α’ εξάμηνο του 2014 και στην αναδιάρθρωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου με στόχο την επικέντρωση στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και δευτερευόντως στην πτώση της εγχώριας κατανάλωσης που προαναφέρθηκε.

Απτή απόδειξη των παραπάνω αποτελεί η αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 14,7% έναντι 12,9% το Α΄ εξάμηνο του 2014. Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε οριακά σε 3,6% έναντι 4,1%, παρά τη σημαντική πτώση του κύκλου εργασιών, με αποτέλεσμα τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφωθούν σε € 4,1 εκατ. έναντι € 5,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Οι Ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 2,6 εκατ. έναντι € 1,5 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2014, ενώ οι Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 2,0 εκατ. έναντι € 1,6 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Το Β΄ εξάμηνο του 2015 αναμένεται να ασκηθούν νέες, μεγαλύτερες πιέσεις στα οικονομικά μεγέθη των εγχώριων επιχειρήσεων λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην Ελληνική Οικονομία από τις αρχές Ιουλίου και έπειτα (επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων, νέα εκλογική διαδικασία, περιοριστική δημοσιονομική πολιτική). Για την προσαρμογή στις ανάγκες των συγκεκριμένων συνθηκών, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ υλοποιεί σχέδιο δράσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων και τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του. Το γεγονός επίσης ότι σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς του πραγματοποιείται εκτός της Ελληνικής επικράτειας (Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, εξαγωγική δραστηριότητα ΒΙΟΤΡΟΣ) αποτελεί παράγοντα επιχειρησιακής αντιστάθμισης των εν λόγω κινδύνων.

Στις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για την προσεχή περίοδο εντάσσονται:

  1. Η περαιτέρω αναδιάταξη του προϊοντικού χαρτοφυλακίου στους επιμέρους τομείς δραστηριότητας με στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίηση της απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων και τη διατήρηση της ρευστότητας σε υψηλά επίπεδα.
  2. Συνέχιση της επιθετικής στρατηγικής για διεύρυνση του κατεχόμενου μεριδίου αγοράς σε κλάδους, στους οποίους ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ έχει ηγετική παρουσία (π.χ. κλάδος παροχής υπηρεσιών Logistics τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασμό τρίτων).

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2015 – 30.06.2015, καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015 και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.