28 Απριλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2017

Κατά τη διάρκεια του 2016, ο Όμιλος προχώρησε στην υλοποίηση της βασικής επιχειρησιακής στρατηγικής του, κύρια σημεία της οποίας ήταν η σταδιακή τροποποίηση και βελτίωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του τόσο σε όρους ανταπόκρισης στην καταναλωτική ζήτηση όσο και σε όρους περιθωρίων κέρδους, η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των λειτουργιών του και η απεμπλοκή του από δραστηριότητες που είτε υπο-αποδίδουν είτε δεν εντάσσονται στον κύριο πυρήνα των δραστηριοτήτων του. Η εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής είχε θετικά αποτελέσματα για τον Όμιλο, καθώς κατάφερε να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την αρνητική επίδραση του περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί και να επιτύχει βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του.

Ειδικότερα, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ εμπλούτισε σταδιακά και τροποποίησε το χαρτοφυλάκιο των καταναλωτικών προϊόντων του, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε αυτή της Ρουμανίας, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται σε υψηλότερο βαθμό στις νέες καταναλωτικές τάσεις, ενώ παράλληλα βελτίωσε σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορίας του. Ταυτόχρονα, συνέχισε την αυστηρή πιστωτική του πολιτική διασφαλίζοντας τα μελλοντικά αποτελέσματά του, ενώ προέβη σε σημαντική μείωση του λειτουργικού του κόστους επανεξετάζοντας και αξιολογώντας κάθε λειτουργική δαπάνη.

Επιπλέον, ο Όμιλος, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, εξασφάλισε κέρδη συνολικού ύψους 770 χιλ. ευρώ από την πώληση δραστηριοτήτων που μέχρι πρόσφατα επιβάρυναν τα Αποτελέσματά του με ζημίες, ενώ και οι μελλοντικές προοπτικές τους είχαν καταστεί αρνητικές.  Παράλληλα, η ληφθείσα απόφαση για τη μεταβίβαση της συμμετοχής στη θυγατρική εταιρία «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.» θα βελτιώσει σημαντικά τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 2017 (μείωση δανεισμού – μείωση χρηματοοικονομικού κόστους, βελτίωση κεφαλαίου κίνησης, ενίσχυση Καθαρής Θέσης).

Εντούτοις, οι εξελίξεις στην υπόθεση του Ομίλου Μαρινόπουλος, ενός εκ των μεγαλύτερων πελατών του Ομίλου τα προηγούμενα έτη, είχαν ως συνέπεια την επιβάρυνση των Αποτελεσμάτων του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το ποσό των €1,516 εκατ., παρά το γεγονός ότι είχαν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες μείωσης της έκθεσης του Ομίλου έναντι του συγκεκριμένου πελάτη (διακοπή συνεργασίας από τα μέσα του 2015, είσπραξη σημαντικών ποσών έναντι παλαιών υπολοίπων, εγγραφή προσημειώσεων επί ακίνητης περιουσίας). Είναι ενδεικτικό ότι χωρίς την επίδραση του εν λόγω γεγονότος, τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου (σε επίπεδο EBITDA) θα ήταν αυξημένα κατά 92% (€2,6 εκατ. έναντι €1,3 εκατ. το 2015) καταδεικνύοντας την προαναφερθείσα βελτίωση του προϊοντικού μίγματος, αλλά και τη σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2016 διαμορφώθηκε σε €157,8 εκατ. έναντι €170,6 εκατ. το 2015, παρουσιάζοντας πτώση κατά 7,5%. Εντούτοις, οι προαναφερθείσες ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 15,8% έναντι 13,7% το 2015. Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €5,2 εκατ. έναντι €4,7 εκατ., ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €1,1 εκατ. έναντι €1,3 εκατ. κατά τη συγκρίσιμη χρήση, παρά τη σημαντική επιβάρυνση από την πρόβλεψη επισφάλειας του Ομίλου Μαρινόπουλος ύψους € 1,5 εκατ. που προαναφέρθηκε. Οι Ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €9,1 εκατ. έναντι €10,6 εκατ. το 2015 και οι Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €8,7 εκατ. έναντι €6,6 εκατ. τη συγκρίσιμη χρήση, σημαντικά επιβαρυμένες κατά €4,7 εκατ. από τις διακοπείσες δραστηριότητες, αποτελώντας ωστόσο μη επαναλαμβανόμενο γεγονός.

Κατά το έτος 2017, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, έπειτα από την επιτυχημένη στρατηγική του που απέφερε τη βελτιστοποίηση των χρηματοοικονομικών του δεδομένων και την απεμπλοκή του από non core λειτουργίες και ζημιογόνες διαδικασίες, θα επικεντρωθεί στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του που αφορά δύο βασικούς άξονες:

1) τον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων

2) τις υπηρεσίες logistics

Παράλληλα, ο Όμιλος θα συνεχίσει απρόσκοπτα την εφαρμογή των επιτυχημένων στοιχείων του παρελθόντος, δηλαδή την περαιτέρω αναβάθμιση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του, τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των λειτουργιών του, την ενσωμάτωση νέων συνεργασιών με στόχο τη μεγιστοποίηση των παραγόμενων συνεργιών και την ενεργή εκμετάλλευση υπο-εκμεταλλευόμενων στοιχείων Ενεργητικού. Τέλος, η πώληση της συμμετοχής στη θυγατρική «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.» κατά τους πρώτους μήνες του 2017, θα ενισχύσει σημαντικά την προσπάθειά του, καθώς θα συμβάλλει στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και της Καθαρής του θέσης, και επιπλέον στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 καθώς και οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017, και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.