29 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013

Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2013

Κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2013 οι σταθεροποιητικές τάσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ συνεχίστηκαν. Οι πωλήσεις του Ομίλου, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο και σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, παρουσίασαν πτώση κατά 3,4% (α΄ τρίμηνο 2013: -13,9%, β΄ τρίμηνο 2013: -2,0%), το αποτέλεσμα από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε ζημίες 204 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 35 χιλ. ευρώ το 2012, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε ζημίες 2.002 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.963 χιλ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο.

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατά τη διάρκεια του 2013 κατάφερε να αντισταθμίσει την πτώση των πωλήσεών του, η οποία προέρχεται κυρίως από τη μειωμένη ζήτηση για καταναλωτικά προϊόντα (Πωλήσεις 9μήνου 2013: -10,5%), με την παραγωγή και πώληση νέων, καινοτόμων και άκρως ανταγωνιστικών τροφίμων (+9,1%) μέσω της θυγατρικής του εταιρίας «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», καθώς και να διευρύνει εντυπωσιακά το μερίδιο αγοράς στον τομέα των «logistics» (+12,8%). Παράλληλα, προβαίνει συνεχώς σε ενέργειες μείωσης του λειτουργικού του κόστους (-2,4%), προσαρμοζόμενος στα νέα δεδομένα της αγοράς, διαχειρίζεται επιτυχώς το χρηματοοικονομικό του κόστος (-9,1%) και επιτυγχάνει θετικές λειτουργικές ροές (1,8 εκατ. ευρώ).

Επίσης, ύστερα από την επιτυχή μεταβίβαση της συμμετοχής του στην εταιρία «MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.» στις 20/11/2013, καθώς και την αδρανοποίηση της θυγατρικής εταιρίας «SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ έχει ουσιαστικά απεμπλακεί πλήρως από τον κλάδο των φαρμακευτικών υπηρεσιών, του οποίου η συνεισφορά στα αποτελέσματα του Ομίλου ήταν αρνητική κατά τα τελευταία έτη.

Τα προαναφερθέντα επιτεύχθηκαν σε ένα περιβάλλον στο οποίο η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών είναι ιδιαίτερα χαμηλή, ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων και των εμπόρων αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους με αποτέλεσμα να δημιουργούν αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες πελατών (+579 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ στο 9μηνο 2013) και η φορολογική επιβάρυνση διογκώνεται συνεχώς (η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% από 01/01/2013 είχε ως συνέπεια την επιβάρυνση των Αποτελεσμάτων κατά 1.038 χιλ. ευρώ).

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 9μηνο του 2013 διαμορφώθηκε στα 227,5 εκατ. ευρώ, έναντι 240,1 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας πτώση κατά 5,3%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,5 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2012. Οι ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 9,4 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2013 από 6,1 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2012, επηρεαζόμενες σημαντικά από την προαναφερθείσα επιβάρυνση της αναβαλλόμενης φορολογίας, καθώς και τη ζημία από τις διακοπείσες δραστηριότητες.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2013-30.09.2013 καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013, και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Eταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.