27 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2018

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2017

Το 2017 αποτέλεσε ένα έτος κατά το οποίο ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ επέδειξε σημαντικές επιτυχίες σε κάθε επίπεδο της επιχειρησιακής του λειτουργίας, ενισχύοντας τα χρηματοοικονομικά του μεγέθη με παράλληλη διατήρηση ακόμη και διεύρυνση των μεριδίων αγοράς που κατείχε, παρά τις συνεχιζόμενες δυσμενείς συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος εντός του οποίου επιχειρεί.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ ξεκίνησε νέες συνεργασίες με προμηθευτές που διαθέτουν ισχυρά και επώνυμα brands στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται (Ελλάδα, Ρουμανία), ενισχύοντας παράλληλα τις υφιστάμενες συνεργασίες του με νέα προϊόντα και αυξημένο πελατειακό χαρτοφυλάκιο. Ταυτόχρονα διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των κωδικών που διαθέτει στην αγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας («private label»), ενώ προχώρησε και στην επαναδραστηριοποίησή του στο πρώην δίκτυο του Ομίλου Μαρινόπουλου υπό τη διαχείριση πλέον του Ομίλου Σκλαβενίτη.

Συνεπεία των ανωτέρω, επετεύχθη τόσο η αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου όσο και η επίτευξη υψηλότερου μικτού περιθωρίου κέρδους λόγω της συνεχιζόμενης βελτίωσης του προϊοντικού μίγματος των πωλήσεών του (αυξανόμενη συμμετοχή προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους).

Ταυτόχρονα, η διαδικασία βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των εργαζομένων του Ομίλου, με αποτέλεσμα το κόστος λειτουργίας να παρουσιάζει συνεχώς πτωτική τάση, παρά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, ενώ και η συνεπής πιστωτική πολιτική που ακολουθείται επιτρέπει στον Όμιλο την ελαχιστοποίηση των απωλειών από εμπορικές επισφάλειες.

Επιπλέον, μέσω της πώλησης της συμμετοχής στην εταιρία «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.» κατά τους πρώτους μήνες του 2017, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να αποκομίσει σημαντικά οφέλη σε πολλά επίπεδα, ήτοι την ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας, την εξασφάλιση της εισροής κεφαλαίων σημαντικού ύψους, τα οποία αποτελούν α) αναπόσπαστο κομμάτι στη συμφωνία του Ομίλου με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση του δανεισμού του αλλά και β) απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης που στηρίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου.

Πιο αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2017 διαμορφώθηκε σε €165,5 εκατ. έναντι €157,8 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,9%. Επιπλέον, η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 17,3% έναντι 15,8% το 2016 είχε ως συνέπεια την αύξηση του μικτού κέρδους σε €28,6 εκατ. έναντι €24,9 εκατ., ήτοι αύξηση κατά €3,7 εκατ. Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €8,1 εκατ. έναντι €5,2 εκατ., ενώ ακόμα εντυπωσιακότερη ήταν η μεταβολή στα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, τα οποία ανήλθαν σε €6,9 εκατ. έναντι €1,1 εκατ. κατά τη συγκρίσιμη χρήση, ως αποτέλεσμα όλων των προαναφερθέντων ενεργειών. Οι Ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν σημαντικά και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε €2,0 εκατ. έναντι €9,1 εκατ. το 2016, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €1,6 εκατ. έναντι ζημιών €8,7 εκατ. τη συγκρίσιμη χρήση, ενισχυμένα και από το κέρδος που προέκυψε από την πώληση της συμμετοχής στην εταιρία «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.».

Κατόπιν αυτών, αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ βρίσκεται σε συνεχή αναπτυξιακή πορεία, εξυγιαίνοντας τα μεγέθη του και βελτιώνοντας σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορίας του. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, κατάφερε να απορροφήσει πολλά και σημαντικά πλήγματα που δέχθηκε ο κλάδος της εμπορίας καταναλωτικών αγαθών, όπως για παράδειγμα την σημαντική επιβράδυνση της κατανάλωσης, την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων, τη χρεοκοπία μεγάλων επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, την ανασφάλεια διεθνών προμηθευτών σε σχέση με τις προοπτικές της Ελληνικής αγοράς και των φορέων αυτής,  καθώς και την παρατεταμένη περιοριστική χρηματοοικονομική πολιτική.

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ βγαίνει από την εν λόγω περίοδο σημαντικά ενισχυμένος, έχοντας προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία προκειμένου να ανταπεξέλθει σε προκλήσεις και ευκαιρίες. Κατά τη διάρκεια του 2018, ο Όμιλος θα συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση της επιτυχημένης επιχειρησιακής στρατηγικής του, εντείνοντας τις ενέργειες αναβάθμισης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του, την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση υφιστάμενων και νέων καναλιών διανομής και τις προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού του κόστους. Η ολοκλήρωση των ως άνω προσαρμογών αναμένεται να τοποθετήσει τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τον εγχώριο ή/και διεθνή ανταγωνισμό, προσδίδοντάς του μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στις όποιες επιχειρηματικές ευκαιρίες παρουσιαστούν εντός των κλάδων δραστηριοποίησής του.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017 καθώς και οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018, και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης  – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.