30 Νοεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2012

Η συνεχιζόμενη και εντεινόμενη πτώση της κατανάλωσης στην εγχώρια αγορά σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητος ωθεί σε δραστικές αλλαγές τους περισσότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Μεγάλο μέρος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αποσύρονται από την αγορά ή υπολειτουργούν, αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα, ενώ νέοι κλάδοι και προϊόντα αποκτούν μεγαλύτερη δυναμική και βαρύτητα στην οικονομική δραστηριότητα.

Ό Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ τοποθετείται σε αυτό το περιβάλλον επενδύοντας σε κλάδους που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα έτη, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών logistics, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), η παραγωγή και εμπορία καταναλωτικών αγαθών που διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά προκειμένου να αποκτήσουν σημαντικά μερίδια αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το εκτεταμένο δίκτυο διανομής, οι στρατηγικές συνεργασίες, οι οικονομίες κλίμακας, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου 2012, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να συγκρατήσει την πτώση των πωλήσεών του σε ικανοποιητικά επίπεδα (5,8%) σε σχέση με την πτώση της αγοράς, να διατηρήσει το μικτό περιθώριο κέρδους (10,8% έναντι 10,7% τη συγκρίσιμη περίοδο του 2011), καθώς και να μειώσει το λειτουργικό του κόστος κατά 2,6%, παρά την επιβάρυνση από μια σειρά έκτακτων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν λόγω της αναδιάρθρωσης του δικτύου του και την προσαρμογή της δομής του στις νέες συνθήκες. Το θετικότερο στοιχείο αποτελεί η πραγματοποίηση σημαντικών θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών (6,0 εκατ. ευρώ), η οποία επέτρεψε στον Όμιλο να περιορίσει τις δανειακές του υποχρεώσεις κατά 7,6 εκατ. ευρώ (μεταβολή σε σχέση με την 31.12.2011). Εντούτοις, η μείωση των μικτών κερδών (λόγω των μειωμένων πωλήσεων), σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος χρήματος και την αρνητική επιρροή από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, είχαν ως συνέπεια την πραγματοποίηση ζημιών.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 250,2 εκατ. ευρώ, έναντι 265,6 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 7,8 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2011, ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 6,0 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,9 εκατ. ευρώ το 2011. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 6,1 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2012 από ζημίες 3,9 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2011.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2012-30.09.2012 δημοσιεύονται στον τύπο σήμερα Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012, στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και είναι διαθέσιμα, μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, στην ιστοσελίδα της Eταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.