31 Αυγούστου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012

Σε ένα ιδιαίτερα δυσχερές και ρευστό οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ συνεχίζει να επενδύει σε κλάδους και συνεργασίες, όπου αναμένει να αποκομίσει σημαντική προστιθέμενη αξία τα επόμενα έτη. Οι υπηρεσίες logistics, η δραστηριοποίηση στην αγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label), καθώς και η συνεργασία με τον Όμιλο της Cosco αποτελούν τους βασικούς άξονες ανάπτυξης για τον Όμιλο παρά το καθεστώς κρίσης, συνεισφέροντας σημαντικά τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Παράλληλα με τις αναπτυξιακές ενέργειες, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ αναπροσαρμόζει συνεχώς την κοστολογική του βάση προκειμένου να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα, έχοντας επιτύχει μείωση του λειτουργικού του κόστους κατά 10% για το τρέχον εξάμηνο. Επιπλέον, η πραγματοποίηση θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών (5,3 εκατ. ευρώ), του επέτρεψε να περιορίσει τις δανειακές του υποχρεώσεις κατά 5,9 εκατ. ευρώ (μεταβολή 30.06.2012 σε σχέση με την 31.12.2011).

Εντούτοις, η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της εγχώριας αγοράς είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου και του αντίστοιχου μικτού κέρδους, τα οποία σε συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση του κόστους χρήματος και την αρνητική επιρροή από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, είχαν ως τελική συνέπεια την εμφάνιση ζημιών.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 167,5 εκατ. ευρώ, έναντι 176,7 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2011, μειωμένος κατά 5,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2011, ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,3 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 3,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2012 από ζημίες 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2012-30.06.2012 δημοσιεύονται στον τύπο σήμερα Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012, στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και είναι διαθέσιμα, μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, στην ιστοσελίδα της Eταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.