31 Μαΐου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012

Το Α΄ Τρίμηνο του 2012 αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου έτους αναφορικά με το επίπεδο της ύφεσης που πλήττει την Ελληνική οικονομία. Το εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον συνεχίζει να επιδεινώνεται, η πολιτική αβεβαιότητα επιτείνει το πρόβλημα, ενώ η έλλειψη ρευστότητας έχει γίνει αισθητή σε κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να συγκρατήσει το επίπεδο των πωλήσεών του (-3,4%), κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης της δραστηριότητάς του στον κλάδο των “Logistics” (+26,1%), ως αποτέλεσμα τόσο της εντεινόμενης συνεργασίας με τον Όμιλο της Cosco όσο και των νέων συμφωνιών που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες μέσω της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.». Ιδιαίτερα σημαντικό αποτελεί, επιπλέον, το γεγονός της πραγματοποίησης ισχυρών λειτουργικών ταμειακών εισροών (3,2 εκατ. ευρώ), ως συνέπεια της βέλτιστης διαχείρισης του λειτουργικού κύκλου του Ομίλου. Εντούτοις, το μειωμένο μικτό περιθώριο κέρδους σε συνδυασμό με το συνεχώς αυξανόμενο χρηματοοικονομικό κόστος είχαν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της κερδοφορίας του Ομίλου.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 85,2 εκατ. ευρώ, έναντι 88,2 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2011 εμφανίζοντας πτώση κατά 16,8%, ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. έναντι κερδών 0,1 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2012 από ζημίες 0,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2012-31.03.2012 δημοσιεύονται στον τύπο σήμερα Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012, στην εφημερίδα «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» και είναι διαθέσιμα, μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, στην ιστοσελίδα της Eταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.