30 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΤΟΥ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΤΟΥ 2011

Το 2011 αποτέλεσε έτος βαθιάς ύφεσης για την εγχώρια αγορά, με κύρια χαρακτηριστικά τη συνεχιζόμενη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, την αύξηση της ανεργίας σε δυσθεώρητα επίπεδα και την περαιτέρω επιδείνωση της καταναλωτικής ψυχολογίας. Επιπλέον, η έλλειψη ρευστότητας στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό κλάδο είχε ως άμεση συνέπεια τη σημαντική αύξηση του κόστους χρήματος, αποτελώντας έναν ακόμα ανασταλτικό παράγοντα στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ δραστηριοποιούμενος εντός του συγκεκριμένου οικονομικού περιβάλλοντος έχει σαφώς επηρεαστεί, γεγονός που απεικονίζεται στα οικονομικά του μεγέθη. Εντούτοις, μία σειρά ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν αφενός την ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου και αφετέρου τη βέλτιστη διαχείριση του κόστους δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου.

Ειδικότερα, η ισχυροποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο COSCO (μέσω της θυγατρικής «DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και της κοινοπραξίας «PCDC Α.Ε.») αποτελεί εχέγγυο αποκόμισης περαιτέρω σημαντικών οφελών τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας και υλικών υποδομών. Η σύναψη μιας σειράς σημαντικών συμφωνιών («Danone Α.Ε.», «Αγγελάκης Α.Ε.», «Procter and Gamble International Operations S.A.»), ο εμπλουτισμός του προϊοντικού χαρτοφυλακίου («Craft Microbrewery», «Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή»), η δραστηριοποίηση σε νέες έντονα αναπτυσσόμενες αγορές (ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, οπωροκηπευτικά, κ.α.) μέσω της νεοσύστατης θυγατρικής «G.S.B.G. Α.Ε.», καθώς και ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί σε επίπεδο δομών και λειτουργιών του Ομίλου, δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ο Όμιλος να εξέλθει ισχυρότερος από την οικονομική κρίση.

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για τη χρήση 2011, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 363,8 εκατ. ευρώ, έναντι 352,7 εκατ. ευρώ το 2010, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,1%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν από 12,8 εκατ. σε 6,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 6,7 εκατ. έναντι 0,4 εκατ. ευρώ στη συγκρίσιμη χρήση. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 8,4 εκατ. ευρώ το 2011 από 1,2 εκατ. ευρώ το 2010.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 01.01.2011-31.12.2011 δημοσιεύονται στον τύπο σήμερα Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2011, στις εφημερίδες «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ», «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» και «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και είναι διαθέσιμα, μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2011, στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.