30 Νοεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2011

Η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του εννιαμήνου 2011, παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές. Ο αυξημένος κύκλος εργασιών, η επίτευξη ικανοποιητικής λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές αποτελούν ενδείξεις αποτελεσματικής αντιμετώπισης των συνεπειών της ύφεσης.

Βασικά συστατικά της αναπτυξιακής πολιτικής του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ αποτελούν η σύναψη νέων συνεργασιών, όπως αυτή με την εταιρία γαλακτοκομικών προϊόντων «Danone Α.Ε.» και την παραγωγική εταιρία νωπού κοτόπουλου «Αγγελάκης Α.Ε.», ο εμπλουτισμός του προϊοντικού χαρτοφυλακίου (Craft Microbrewery, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή), η δραστηριοποίηση σε νέες έντονα αναπτυσσόμενες αγορές (ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, οπωροκηπευτικά, κ.α.), η ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων και η αναζήτηση νέων μεθόδων αποτελεσματικότερης εκμετάλλευσής του, καθώς και η εντατικοποίηση των προωθητικών ενεργειών. Εντούτοις, τα αυξημένα κόστη ανάπτυξης των εν λόγω εργασιών και, κυρίως, το αυξημένο κόστος δανεισμού – απόρροια της γενικής έλλειψης ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και της επακόλουθης αυξητικής μεταβολής των επιτοκίων δανεισμού – έχουν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της κερδοφορίας του Ομίλου.

Κατά το εννιάμηνο του 2011, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 265,6 εκατ. ευρώ, έναντι 236,9 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,1%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 7,8 εκατ. ευρώ έναντι 9,0 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2010 εμφανίζοντας πτώση κατά 13,6%, ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,9 εκατ. έναντι κερδών 1,4 εκατ. ευρώ στη συγκρίσιμη περίοδο. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2011 από κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2010.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2011-30.09.2011 δημοσιεύονται στον τύπο σήμερα Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011, στην εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» και είναι διαθέσιμα, μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.