30 Αυγούστου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, κατά το α΄ εξάμηνο του 2011, κατόρθωσε παρά το εξαιρετικά δυσχερές εγχώριο οικονομικό περιβάλλον να διατηρηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας και ταμειακών ροών, ενισχύοντας τον κύκλο εργασιών του ως αποτέλεσμα κυρίως των επιχειρηματικών κινήσεων που πραγματοποίησε το β’ εξάμηνο του 2010.
Αναλυτικότερα, οι εταιρίες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων, καθώς και στην αποθήκευση και διακίνηση αυτών, επηρεάστηκαν αρνητικά από τη μειωμένη εγχώρια κατανάλωση, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο λειτουργικών κερδών. Στον αντίποδα, η ενσωμάτωση στον Όμιλο των εταιριών «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» και «DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», οι οποίες δεν ενοποιούνταν τη συγκρίσιμη περίοδο, υπερκάλυψε τις ως άνω απώλειες σε επίπεδο κύκλου εργασιών και αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό την απώλεια της λειτουργικής κερδοφορίας. Παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθεί η σημαντική αρνητική επίπτωση στα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου της αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στη σημαντική αυξητική μεταβολή των επιτοκίων δανεισμού, ως απόρροια της γενικής έλλειψης ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 176,7 εκατ. ευρώ, έναντι 142,8 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,7%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2010 εμφανίζοντας πτώση κατά 5,7%, ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. έναντι κερδών 0,4 εκατ. ευρώ στη συγκρίσιμη περίοδο. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2011 από κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2010.

Στόχοι του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για το 2011 αποτελούν η πλήρης ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων και η μεγιστοποίηση των προκυπτουσών συνεργιών, η βελτίωση της λειτουργικής του κερδοφορίας μέσω της συγκράτησης του λειτουργικού του κόστους και η εν γένει περαιτέρω ισχυροποίησή του έναντι των δυσμενών και ευμετάβλητων οικονομικών συνθηκών.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου Ο1.01.2011 – 30.06.2011 δημοσιεύονται στον τύπο σήμερα Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011, στην εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» και είναι διαθέσιμα, μαζί με τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.elgeka.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.