30 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΤΟΥ 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΤΟΥ 2010

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση από 01/01/2010 έως 31/12/2010 είναι απόρροια: α) της στρατηγικής ελαχιστοποίησης των αρνητικών συνεπειών της ύφεσης, η οποία πλήττει την Ελληνική οικονομία και β) της στοχευμένης ανάπτυξης σε κλάδους που αναμένεται να προσδώσουν σημαντικές υπεραξίες για τον Όμιλο κατά τα επόμενα έτη.

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας στρατηγικής ανάπτυξης εντάσσονται οι δύο σημαντικότερες επιχειρηματικές κινήσεις που πραγματοποίησε ο Όμιλος κατά τη διάρκεια του 2010 και συγκεκριμένα: α) η στρατηγικής σημασίας συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε με τον Όμιλο COSCO σχετικά με την εκτέλεση έργου φορτοεκφορτώσεων και διακίνησης των containers που καταφθάνουν στον προβλήτα ΙΙ του Λιμένος Πειραιώς (συνεισφορά στα μεγέθη του Ομίλου 5,5 εκατ. ευρώ σε επίπεδο πωλήσεων και 1,0 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA), καθώς και η υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας με τον ίδιο Όμιλο για την κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων στις εγκαταστάσεις του νέου ΣΕΜΠΟ του Λιμένος Πειραιώς και β) η εξαγορά της χονδρεμπορικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.», επένδυση συνολικού ύψους 16,7 εκατ. ευρώ, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις ισχυροποίησης της θέσης του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στην Ελληνική αγορά (συνεισφορά στα μεγέθη του Ομίλου 56,8 εκατ. ευρώ σε επίπεδο πωλήσεων και 1,4 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA).

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για τη χρήση 2010, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 352,7 εκατ. ευρώ, έναντι 317,6 εκατ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,1%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν ποσοστιαία πτώση 7,1% (από 13,8 εκατ. ευρώ σε 12,8 εκατ. ευρώ), ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 0,4 εκατ. ευρώ, έναντι 7,2 εκατ. ευρώ στη συγκρίσιμη χρήση. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ το 2010 από 2,9 εκατ. ευρώ το 2009.

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι προαναφερθείσες επιχειρηματικές κινήσεις, καθώς και η πλήρης εκμετάλλευση δυνητικών συνεργιών, αναμένεται να επηρεάσουν ακόμα θετικότερα τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου κατά το 2011, θωρακίζοντάς τον σε μεγαλύτερο βαθμό μέσα στο εξαιρετικά δυσοίωνο οικονομικό περιβάλλον.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.