26 Νοεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2010

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ εντός του εννιαμήνου του 2010 είναι απόρροια σειράς επιχειρηματικών κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ο Όμιλος κατάφερε να εδραιώσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην Ελληνική αγορά και παράλληλα να θέσει τις κατάλληλες βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξή του μέσω σημαντικών συμφωνιών που σύναψε την εν λόγω περίοδο.

Ειδικότερα, η στρατηγικής σημασίας συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε με τον Όμιλο COSCO και αφορά στην εκτέλεση έργου φορτοεκφορτώσεων και διακίνησης των containers που καταφθάνουν στον προβλήτα ΙΙ του Λιμένος Πειραιώς αποτελεί ορόσημο στην πορεία ανάπτυξης του Ομίλου, καθώς δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ισχυροποίησης των εργασιών και των οικονομικών μεγεθών του. Η εν λόγω συνεργασία έχει αποφέρει έως την 30η Σεπτεμβρίου 2010 στον Όμιλο το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ σε επίπεδο πωλήσεων και το ποσό των 0,6 εκατ. ευρώ σε επίπεδο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Παράλληλα, η συνεργασία αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας με τον Όμιλο COSCO για την κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Εμπορευματοκιβωτίων στις εγκαταστάσεις του νέου ΣΕΜΠΟ στην προβλήτα ΙΙ του σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένος Πειραιώς.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ προέβη στην εξαγορά της χονδρεμπορικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.», επένδυση συνολικού ύψους 16,7 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη θέση του Ομίλου στην Ελληνική αγορά. Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.», οι καινοτόμες τεχνικές προώθησης και προβολής που χρησιμοποιεί και οι συνέργειες που πρόκειται να δημιουργηθούν, εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν στο μέλλον παράγοντες περαιτέρω ανάπτυξης και κερδοφορίας του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ.

Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων εξελίξεων και δεδομένης της δραστηριοποίησης του Ομίλου σε ένα περιβάλλον ύφεσης και συνεπώς μείωσης της καταναλωτικής ζήτησης, ο Όμιλος πέτυχε κατά το εννιάμηνο του 2010 την αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και της κερδοφορίας του, ενώ παράλληλα βελτίωσε σημαντικά τις λειτουργικές του εισροές.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο εννιάμηνο του 2010 διαμορφώθηκε στα 236,9 εκατ. ευρώ, έναντι 222,7 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,4%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν ποσοστιαία πτώση 12,5% (από 10,3 εκατ. ευρώ σε 9,0 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,4 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2010 από 0,2 εκατ. ευρώ ζημίες την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν από 0,1 εκατ. ευρώ σε 0,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.