30 Σεπτεμβρίου 2022

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2022

Θέμα : Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2022

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία κατά τη διάρκεια του Α ́ Εξαμήνου του 2022, επιτυγχάνοντας βελτίωση των μεγεθών του, παρά το γεγονός ότι το οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε αρκετά ευμετάβλητο και απαιτητικό.

Κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου του 2022, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ πέτυχε:

  • Αύξηση των πωλήσεων κατά 4,5%, ήτοι κατά € 4,0 εκατ. συγκριτικά με το Α ́ Εξάμηνο του 2021. Η εν λόγω εξέλιξη προήλθε ως συνέπεια της δυναμικής πορείας που αναπτύσσουν οι υπηρεσίες παροχής logistics καθώς και της περαιτέρω διείσδυσης του κλάδου της εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών.
  • Διατήρηση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε σταθερά επίπεδα (17,52% έναντι 17,55% τη συγκρίσιμη περίοδο).
  • Συγκράτηση του λειτουργικού κόστους με αποτέλεσμα το περιθώριο EBIT (Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων) να διαμορφωθεί σε 4,25% το Α’ εξάμηνο του 2022 έναντι 3,90% τη συγκρίσιμη περίοδο του 2021.
  • Βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά € 0,5 εκατ. σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο του 2021.
  • Περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 9,13% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο του 2021, ήτοι κατά € 278 χιλ.. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α ́ Εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε € 94,4 εκατ. έναντι € 90,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2021, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») διαμορφώθηκαν σε € 8,1 εκατ. έναντι € 7,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 5,6 εκατ. έναντι € 5,1 εκατ.. Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 1,3 εκατ. έναντι € 0,5 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2021, τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 1,1 εκατ. έναντι € 0,7 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε € 0,3 εκατ. έναντι € 0,2 εκατ..Σε ένα περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίστηκε από έντονες πληθωριστικές πιέσεις, συνεχείς ανατιμήσεις του κόστους ενέργειας όσο και μιας σειράς βασικών πρώτων υλών, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διατήρησε τη δυναμική του και ενισχύθηκε περαιτέρω.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατέχει σημαντική θέση στην αγορά της εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ρουμανία, διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων, το οποίο ικανοποιεί ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Βασική επιδίωξη του Ομίλου είναι η προσαρμογή του εν λόγω χαρτοφυλακίου στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, ο εμπλουτισμός του με προϊόντα που παρουσιάζουν τις υψηλότερες προοπτικές ζήτησης καθώς και η διαφοροποίησή του, προκειμένου να επιτυγχάνει την απαιτούμενη ανθεκτικότητα σε κάθε χρονική περίοδο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ θεωρεί ότι θα επιτύχει τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας που παρουσιάζει τα τελευταία έτη, παρά τις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ για την περίοδο 01.01.2022 – 30.06.2022, αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022, και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www. athexgroup.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.