28 Σεπτεμβρίου 2018

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2018

Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Θέμα :Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2018

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2018, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διατήρησε την πορεία ανασυγκρότησης των τελευταίων ετών, η οποία τον έχει φέρει σε θέση να βελτιώνει συνεχώς τα χρηματοοικονομικά του μεγέθη, να αποκομίζει μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στις κύριες αγορές όπου δραστηριοποιείται και εν γένει να ενισχύει τη θέση του έναντι των ανταγωνιστών του. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι όλα αυτά επιτυγχάνονται σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται αφενός από περιορισμένη καταναλωτική ζήτηση και αφετέρου από ιδιαίτερα αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν την ύπαρξη έντονων πιέσεων στο επίπεδο των πωλήσεων καθώς και μειούμενα περιθώρια κερδοφορίας.

Η ως άνω πορεία ανασυγκρότησης συνοψίζεται στα κάτωθι στοιχεία:

  • Αύξηση των πωλήσεων κατά 9,5%, λόγω νέων συνεργασιών και εντατικότερων προωθητικών ενεργειών στον τομέα της εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων, εισαγωγή νέων κωδικών προϊόντων καθώς και αύξησης του μεριδίου αγοράς στον τομέα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
  • Διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας (περιθώριο «EBITDA») σε σταθερά επίπεδα (4,5% έναντι 4,7% τη συγκρίσιμη περίοδο του 2017), ως συνέπεια της έμφασης που δίδεται στο λειτουργικό κόστος σε κάθε επίπεδο της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ομίλου.
  • Συγκράτηση προβλέψεων για επισφάλειες πελατών σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, λόγω της εφαρμοζόμενης αυστηρής πιστωτικής πολιτικής των τελευταίων ετών.
  • Περαιτέρω απεμπλοκή από δραστηριότητες που δεν συνεισφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στα μεγέθη του Ομίλου.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το Α΄ εξάμηνο του 2018 διαμορφώθηκε στα € 84,4 εκατ. έναντι € 77,0 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2017, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 3,8 εκατ. έναντι € 3,6 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο και τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε € 3,8 εκατ. έναντι € 4,8 εκατ. (όπου τη συγκρίσιμη περίοδο του 2017 περιλαμβάνονταν και τα Αποτελέσματα της θυγατρικής «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.»). Οι Ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν περαιτέρω σε € 1,2 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2017, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 0,5 εκατ. έναντι κερδών € 3,2 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου, λόγω του κέρδους από την πώληση της θυγατρικής «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.» που συμπεριλαμβάνονταν στη συγκρίσιμη περίοδο.

Το Β΄ εξάμηνο του 2018, ο Όμιλος θα συνεχίσει την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής του, ήτοι την ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του με νέα προϊόντα που θα ανταποκρίνονται με καλύτερους όρους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών και ταυτόχρονα θα συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην κερδοφορία του Ομίλου, την επίτευξη νέων συνεργασιών και διεύρυνση του πελατολογίου του, την περαιτέρω βελτιστοποίηση των λειτουργιών του προκειμένου να διατηρήσει ή και να βελτιώσει την λειτουργική κερδοφορία του, καθώς και την ενεργότερη εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων. Με τις στρατηγικές του ενέργειες ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ  διασφαλίζει ότι η βελτίωση των λειτουργικών του μεγεθών θα συνεχιστεί, αντιμετωπίζοντας δυναμικά τις όποιες αντιξοότητες παρουσιαστούν σε βραχυπρόθεσμο και μεσο/μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ για την περίοδο 01.01.2018 – 30.06.2018, αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018, και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.