19 Απριλίου 2019

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2018

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2019

Θέμα : Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2018

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διατήρησε κατά τη διάρκεια του 2018 την αναπτυξιακή του πορεία επικεντρώνοντας τους διαθέσιμους πόρους του στον βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων του, ήτοι στο εμπόριο και την παροχή 3PL υπηρεσιών σε καταναλωτικά αγαθά, περιορίζοντας παράλληλα την παρουσία του σε κλάδους και γεωγραφικές αγορές όπου τα αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα.

Το εμπόριο τροφίμων και γενικότερα των καταναλωτικών προϊόντων είναι ο τομέας στον οποίο η ΕΛΓΕΚΑ έχει καθιερωθεί από τη δεκαετία του 1970 ως μία από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις του κλάδου. Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του και το ευρύ δίκτυο διανομής που διαθέτει, προσαρμοζόμενος κάθε φορά στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς, κατάφερε να αποτελέσει έναν εκ των ισχυρότερων πόλων του κλάδου, τόσο με όρους ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διοίκηση του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ έχει καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες και έχει επιτύχει τη μεγέθυνση των δραστηριοτήτων του σε έναν κλάδο ο οποίος μόλις το 2018 άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης, μετά από μία 8ετία οικονομικής συρρίκνωσης.

Τα βασικά στοιχεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2018 είναι τα ακόλουθα:

  • Αύξηση των πωλήσεων κατά 5,2%, στην οποία συνέβαλαν ο εμπλουτισμός του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών και η αύξηση του μεριδίου αγοράς στον τομέα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
  • Διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας (περιθώριο «EBITDA») σε σταθερά σχετικά επίπεδα, παρά την επιβάρυνση από το ενισχυμένο πλάνο προώθησης των εμπορευομένων προϊόντων.
  • Περιορισμός των επισφαλειών πελατών σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, λόγω της εφαρμοζόμενης αυστηρής πιστωτικής πολιτικής των τελευταίων ετών.

Διακοπή της δραστηριότητας στην αγορά της Βουλγαρίας, γεγονός που είχε ως συνέπεια την εφ’ άπαξ επιβάρυνση των αποτελεσμάτων κατά το ποσό των € 0,7 εκατ.

Πιο αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2018 διαμορφώθηκε σε € 174,2 εκατ. έναντι € 165,5 εκατ. το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο έτος, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε σχετικά σταθερά επίπεδα (από 17,3% το 2017 σε 17,0% το 2018) επιτρέποντας την αύξηση του μικτού κέρδους σε € 29,7 εκατ. έναντι € 28,6 εκατ. (αύξηση κατά € 1,1 εκατ.). Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 6,6 εκατ. έναντι € 6,9 εκατ. το 2017, ενώ οι Ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 3,1 εκατ. έναντι € 2,0 εκατ. το 2017 επιβαρυμένες κατά το ποσό των € 0,7 εκατ. λόγω της διακοπής της δραστηριότητας του Ομίλου στη Βουλγαρία. Τέλος, οι Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 2,7 εκατ. έναντι κερδών € 1,6 εκατ. τη συγκρίσιμη χρήση, κυρίως λόγω του κέρδους από την πώληση της θυγατρικής «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.» που συμπεριλαμβάνονταν στη συγκρίσιμη χρήση.

Το 2019, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ θα συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του επικεντρώνοντας την στόχευση στους βασικούς πυλώνες αυτού, ήτοι:

  • Στην περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής του θέσης στις κύριες αγορές δραστηριοποίησής του,
  • Στην ισχυροποίηση του Ισολογισμού και τον εξορθολογισμό της κεφαλαιακής του δομής με πρώτη προτεραιότητα την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δανεισμού του, διαδικασία η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και θα έχει αντίκτυπο τόσο στο κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου όσο και στο χρηματοοικονομικό του κόστος,
  • Στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του τόσο μέσω της βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο συνεργασιών όσο και μέσω της επίτευξης νέων συνεργασιών.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 καθώς και οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019, και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.