27 Σεπτεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2019

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2019

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ επικεντρώθηκε στη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας του, μέσω της επίτευξης ενός καλύτερου μίγματος πωλήσεων, της περαιτέρω μείωσης του λειτουργικού του κόστους και της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης των περιουσιακών του στοιχείων. Ως συνέπεια, ο Όμιλος κατάφερε να επιτύχει σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας του και παράλληλα να διατηρήσει τα μερίδια στις βασικές αγορές δραστηριοποίησής του.

Τα ανωτέρω επιτεύχθηκαν εντός ενός περιβάλλοντος το οποίο χαρακτηρίστηκε από ασθενική καταναλωτική ζήτηση, καθώς η Ελληνική Οικονομία βρισκόταν σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, εν όψει των ευρωεκλογών του Μαΐου και των βουλευτικών εκλογών του Ιουλίου, γεγονός το οποίο συνήθως επηρεάζει αρνητικά την καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών. Λαμβάνοντας υπόψη την ως άνω ευρύτερη οικονομική συγκυρία, οι επιδόσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Οι επιδόσεις του Ομίλου κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019 συνοψίζονται στα κάτωθι στοιχεία:

  • Διατήρηση των μεριδίων αγοράς στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων στις αγορές της Ελλάδας και της Ρουμανίας, ενώ συνεχίζεται η διείσδυση στον κλάδο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με εντυπωσιακούς ρυθμούς (+5,9% μεταβολή πωλήσεων).
  • Αύξηση μικτού περιθωρίου κέρδους σε 16,6% έναντι 16,0% τη συγκρίσιμη περίοδο του 2018, λόγω βελτιστοποίησης του μίγματος πωλήσεων, καθώς και της διαχείρισης του λειτουργικού κόστους.
  • Εκμετάλλευση σε υψηλότερο βαθμό των λειτουργικών του περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από μισθώσεις λειτουργικών ακινήτων κατά 117%, ήτοι € 748 χιλ. έναντι € 344 χιλ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2018.
  • Περαιτέρω προσαρμογή των Εξόδων Διάθεσης, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ποσοστό 12,0% επί των πωλήσεων έναντι 12,7% τη συγκρίσιμη περίοδο.

Ως συνέπεια των ανωτέρω, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2019 να βελτιώσει τα περιθώρια κερδοφορίας του σε κάθε επίπεδο (μικτό, λειτουργικό, καθαρό).

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α΄ εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκε στα € 83,5 εκατ. έναντι € 84,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2018, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») διαμορφώθηκαν σε € 7,6 εκατ. έναντι € 3,8 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 5,4 εκατ. έναντι € 3,8 εκατ.. Τα Αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,1 εκατ. έναντι ζημιών € 1,2 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2018, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,2 εκατ. έναντι ζημιών € 0,5 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου.

Οι βασικοί στόχοι του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για το Β΄ εξάμηνο του 2019 συνοψίζονται στην περαιτέρω ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του με νέα προϊόντα, την επίτευξη νέων συνεργασιών και διεύρυνση του πελατολογίου του και την περαιτέρω βελτιστοποίηση των λειτουργιών του, προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργική κερδοφορία του. Επίσης, η εκταμίευση των ομολογιακών δανείων, το συμβατικό πλαίσιο των οποίων υπογράφηκε στις 25/07/2019, αναμένεται να επιλύσει το ζήτημα του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης, καθώς ο συνολικός σχεδόν βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου θα καταστεί μακροπρόθεσμος, ενώ η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους θα ωφελήσει σε σημαντικό βαθμό τόσο τα ίδια Κεφάλαια του Ομίλου όσο και τη ρευστότητά του.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ θεωρεί ότι η επίτευξη των ως άνω στόχων, σε συνδυασμό με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα, θα επιτρέψουν τη σημαντική ενίσχυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του Ομίλου έως την ολοκλήρωση του έτους και την εν γένει βελτίωση της ανταγωνιστικής του θέσης στους βασικούς κλάδους δραστηριοποίησής του.

Οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ για την περίοδο 01.01.2019 – 30.06.2019, αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019, και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.