30 Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2020

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ
κατά το Α’ Εξάμηνο του 2020

Το Α΄ Εξάμηνο του 2020 αποτέλεσε μία περίοδο με πολλές ιδιαιτερότητες, καθώς η Ελληνική Οικονομία, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των Οικονομιών των λοιπών χωρών, αντιμετωπίζοντας την εξάπλωση μίας πανδημίας περιόρισε τη δραστηριότητά της σε σημαντικό βαθμό για αρκετούς μήνες, ενώ όταν επιχειρήθηκε η σταδιακή επανεκκίνησή της τα προληπτικά μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή λειτούργησαν ως προσχώματα στην ομαλή διεξαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, ο μεγάλος βαθμός εξάρτησης της εγχώριας Οικονομίας από την τουριστική ζήτηση, η οποία αναμενόμενα διαμορφώθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, άσκησε επιπλέον πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Οι συγκεκριμένες συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σημαντικές μεταβολές στην κατανάλωση, τόσο σε ποσοτικούς όσο και σε ποιοτικούς όρους. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση μηδενίστηκε σε πολλούς τομείς της Οικονομίας, σε άλλους περιορίστηκε σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, ενώ κάποιο τμήμα της κατευθύνθηκε προς το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών.

Εντός του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ αρχικά έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ενεργοποιώντας κανονισμούς αυστηρότερους από αυτούς των αρμόδιων αρχών, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του. Στη συνέχεια, διασφάλισε την ομαλή λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του σε κάθε επίπεδο, με σκοπό όχι μόνο να μη διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα αλλά να ενισχυθεί περαιτέρω και να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες.

Η στρατηγική του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ περιελάμβανε μία σειρά ενεργειών και δράσεων με πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη των πωλήσεών του, με παράλληλη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους σε χαμηλά επίπεδα παρά τις αυξημένες απαιτήσεις των συνθηκών της αγοράς. Ως συνέπεια, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ σημείωσε τις ακόλουθες επιδόσεις κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2020:

  • Αύξηση των πωλήσεων κατά 10,5%, η οποία οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών τόσο στην εγχώρια αγορά (+16,32%) όσο και στην αγορά της Ρουμανίας (+10,00%). Παράλληλα, το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα (16,7%), με συνέπεια την αύξηση των μικτών κερδών κατά € 1.470 χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
  • Μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 317 χιλ. ευρώ ή σε ποσοστιαίες μονάδες κατά 9,15%, λόγω της αναδιάρθρωσης του δανεισμού που πραγματοποιήθηκε στα μέσα του 2019.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α΄ εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα € 92,2 εκατ. έναντι € 83,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2019, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») διαμορφώθηκαν σε € 7,1 εκατ. έναντι € 7,6 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 4,9 εκατ. έναντι € 5,4 εκατ., ως συνέπεια κυρίως των αυξημένων λειτουργικών εξόδων που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού. Τα Αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 0,3 εκατ. έναντι κερδών € 0,1 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2019, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 0,3 εκατ. έναντι κερδών € 0,2 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου.

Το Β΄ εξάμηνο του 2020 οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις αναμένεται να είναι ποικίλες, καθώς στο ήδη μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών θα προστεθούν οι πλήρεις επιπτώσεις από τη σημαντικά μειωμένη τουριστική κίνηση και κυρίως η αβεβαιότητα ως προς τις μελλοντικές εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Πιθανά περιοριστικά μέτρα θα έχουν ως συνέπεια την περαιτέρω αρνητική επίδραση στα βασικά μεγέθη της Οικονομίας, επίδραση η οποία θα είναι ανάλογη του μεγέθους των μέτρων, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.

Έχοντας ως πρωταρχική και δεδομένη προτεραιότητα την προστασία της υγείας των συνεργατών του, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του με νέα προϊόντα και την επίτευξη νέων συνεργασιών που θα του επιτρέψουν να διευρύνει περαιτέρω τα μερίδια αγοράς του στους βασικούς τομείς δραστηριοποίησής του. Τέλος, εξετάζεται σειρά ενεργειών με σκοπό την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων, γεγονός που θα επιτρέψει στον Όμιλο τη βελτίωση των χρηματοροών και την καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησής του.

Οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ για την περίοδο 01.01.2020 – 30.06.2020, αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020, και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή –
Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.