30 Σεπτεμβρίου 2021

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2021

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα : Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2021

Κατά την διάρκεια του Α ́ Εξαμήνου του 2021 και παρά τις όποιες προκλήσεις, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ έχοντας πραγματοποιήσει στρατηγικές ενέργειες το προηγούμενο διάστημα επικεντρώθηκε στην επιτυχή διαχείριση των ανακατατάξεων που δέχθηκε κυρίως ο κλάδος του εμπορίου τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών ως συνέπεια της σταδιακής επαναφοράς της αγοράς στα κανονικά της επίπεδα, ύστερα από ένα έτος ιδιαίτερα υψηλής ζήτησης λόγω των έκτακτων συνθηκών που παρουσιάστηκαν.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα βασικότερα στοιχεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α ́ Εξάμηνο του 2021 είναι τα ακόλουθα:

  • Η συγκράτηση πωλήσεων, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση της τάξης του -1,9% καθώς ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 90,4 εκατ. έναντι € 92,2 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2020, ως συνέπεια της οριοθετημένης πλέον ζήτησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες της αγοράς λιανικού εμπορίου τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, η οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε από τη θετική πορεία που συνεχίζει να καταγράφει ο τομέας των logistics.
  • Η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους από 16,65% σε 17,55%, λόγω βελτίωσης του μίγματος πωλήσεων, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση των μικτών κερδών κατά το ποσό των € 515 χιλ..
  • Η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους σε σχετικά σταθερά επίπεδα με αποτέλεσμα το περιθώριο EBIT (Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων) να διαμορφωθεί σε 3,90% το Α’ εξάμηνο του 2021 έναντι 3,43% τη συγκρίσιμη περίοδο του 2020.
  • Η περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 3,33% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο του 2020, ήτοι κατά € 105 χιλ.. Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α ́ Εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στα € 90,4 εκατ. έναντι € 92,2 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2020, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») διαμορφώθηκαν σε € 7,5 εκατ. έναντι € 7,1 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 5,1 εκατ. έναντι € 4,9 εκατ.

Τα Αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,5 εκατ. έναντι ζημιών € 0,3 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2020, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,2 εκατ. έναντι ζημιών € 0,3 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου.

Επιπλέον, η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στα τέλη Ιουλίου 2021, μέσω της οποίας ο Όμιλος άντλησε συνολικά κεφάλαια ύψους € 10.853 χιλ., του επιτρέπει τη θωράκιση των χρηματοοικονομικών του μεγεθών και τη σημαντική ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων του. Σε μία περίοδο όπου πραγματοποιούνται σημαντικές και διαρθρωτικές μεταβολές στα πρότυπα κατανάλωσης και συνεπώς στις δομές και τους μηχανισμούς λειτουργίας των επιμέρους επιχειρηματικών κλάδων, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διαθέτει την αναγκαία ρευστότητα προκειμένου να υποστηρίξει ευκαιρίες ανάπτυξης, να αξιοποιήσει συνέργειες και εν γένει να ενισχύσει την εμπορική θέση του στις αγορές δραστηριοποίησής του.

Αποτελεί γεγονός ότι το αποτύπωμα της πανδημίας στην οικονομία δεν θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθώς μία σειρά κλάδων αυτής έχει υποστεί διαρθρωτικές μεταβολές κατά την διάρκεια της πανδημίας. Σε συνδυασμό και με τις πληθωριστικές πιέσεις που έχουν κάνει την εμφάνισή τους, αναμένεται ότι θα υπάρχουν πολλές και ποικίλες προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις κατά το Β ́ εξάμηνο του 2021. Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ έχει τοποθετηθεί στρατηγικά στους κλάδους δραστηριοποίησής του, έχοντας επενδύσει σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια σε μακροχρόνιες συνεργασίες, τεχνογνωσία, ανθρώπινο κεφάλαιο και σύγχρονο υλικό εξοπλισμό. Η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευκαιριών που υπάρχουν στους κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου, αποτελούν εχέγγυα της επιτυχούς αντιμετώπισης των διάφορων προκλήσεων και της διατήρησης της αναπτυξιακής του πορείας.

Οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ για την περίοδο 01.01.2021 – 30.06.2021, αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021, και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www. athexgroup.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.