14 Απριλίου 2022

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2021

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2022

Θέμα : Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2021

Κατά τη διάρκεια του 2021, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ επέδειξε σημαντική αντοχή και ευελιξία. Σε ένα έτος όπου σταδιακά επανήλθε η εξομάλυνση στην αγορά των τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών προϊόντων, μετά τις έκτακτες συνθήκες του COVID-19 που επηρέασαν και συνεχίζουν ακόμη σε μικρότερο βαθμό να επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά ποικιλοτρόπως, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διατήρησε την εμπορική του θέση στην αγορά, αξιοποιώντας την ανθεκτικότητα των επώνυμων οίκων που εμπορεύεται σε Ελλάδα και Ρουμανία και συνεχίζοντας να ενισχύει περαιτέρω τη δραστηριότητά του στον ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο της παροχής υπηρεσιών logistics.

Τα βασικότερα στοιχεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2021 είναι τα ακόλουθα:

  • Η διατήρηση των πωλήσεων στα ίδια επίπεδα με το 2020, ύστερα από ένα συγκρίσιμο έτος κατά το οποίο οι έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν είχαν ως συνέπεια την ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση σε μία σειρά, βασικών και μη, καταναλωτικών αγαθών. Το μίγμα πωλήσεων του Ομίλου διαφοροποιήθηκε ποιοτικά μέσω της ενίσχυσής του με νέα επώνυμα προϊόντα, που είχε ως αποτέλεσμα τη διάθεση ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου κωδικών στην αγορά, παράλληλα με τις υπηρεσίες παροχής Logistics, κλάδος ο οποίος χαρακτηρίζεται από μακροχρόνιες συνεργασίες.
  • Αύξηση της μικτής κερδοφορίας κατά € 1,5 εκατ. σε σχέση με το 2020, η οποία όμως αντισταθμίστηκε από τις ανάλογες δαπάνες διάθεσης, με αποτέλεσμα η λειτουργική κερδοφορία να παραμείνει σε σχετικά σταθερά επίπεδα συγκριτικά με το 2020.
  • Επίτευξη σημαντικών αποδόσεων από τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην αγορά της Ρουμανίας, τόσο στον κλάδο της εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων όσο και στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων, γεγονός που επέτρεψε τη διανομή της επιτευχθείσας κερδοφορίας των τοπικών θυγατρικών και συνεπώς την ενίσχυση της Μητρικής στην Ελλάδα μέσω της λήψης μερισμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Μητρική έλαβε ως μέρισμα ποσό € 490 χιλ. το 2021 έναντι € 411 χιλ. το 2020.
  • Επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στα τέλη Ιουλίου 2021, μέσω της οποίας ο Όμιλος άντλησε συνολικά κεφάλαια ύψους € 10.853 χιλ.. Τα εν λόγω κεφάλαια έδωσαν τη δυνατότητα στον Όμιλο να ενισχύσει το κεφάλαιο κίνησής του, να εμπλουτίσει το προϊοντικό του χαρτοφυλάκιό και εν γένει να ισχυροποιήσει την εμπορική του θέση σε μία άκρως ανταγωνιστική αγορά.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2021 διαμορφώθηκε σε € 192,7 εκατ. έναντι € 192,5 εκατ. το 2020 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 34,9 εκατ. έναντι € 33,4 εκατ.. Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 13,3 εκατ. έναντι € 13,6 εκατ. το 2020 και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 8,5 εκατ. έναντι € 8,9 εκατ..

Σε επίπεδο Καθαρών Αποτελεσμάτων, συγκριτικά με τη χρήση του 2020, καταγράφηκαν Κέρδη προ φόρων ύψους € 1,1 εκατ. έναντι Ζημιών προ φόρων € 1,4 εκατ. και Κέρδη μετά φόρων € 0,7 εκατ. έναντι Ζημιών μετά φόρων € 1,4 εκατ.. Αναφορικά με τις Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 1,1 εκατ. έναντι Ζημιών € 2,3 εκατ. τη συγκρίσιμη χρήση.

Η αναταραχή που επικρατεί στις διεθνείς αγορές από τις αρχές του 2022 λόγω της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία έχει προκαλέσει μία σειρά από δυσμενείς επιπτώσεις στη διεθνή Οικονομία και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον, οι παραπάνω εξελίξεις έχουν ως συνέπεια τον περιορισμό των αποθεμάτων ορισμένων προϊόντων, επηρεάζουν άμεσα το κόστος της ενέργειας και ωθούν τις τιμές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αποτυπώνονται τη δεδομένη στιγμή αφορούν στα υψηλά επίπεδα του πληθωρισμού και της ταυτόχρονης μείωσης των ρυθμών ανάπτυξης, μέσω του μειωμένου εισοδήματος των καταναλωτών και των χαμηλότερων περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων.

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ εξετάζει τις κρίσιμες μεταβλητές που επηρεάζουν τους τομείς δραστηριοποίησής του και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προσαρμόζει ανάλογα την επιχειρηματική του λειτουργία, να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και να διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των εργασιών του.
Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 καθώς και οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή –
Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.