29 Σεπτεμβρίου 2023

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2023

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2023

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Εξαμήνου του 2023, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ προέβη σε σειρά ενεργειών με απώτερο στρατηγικό σκοπό την ενδυνάμωση των λειτουργικών του αποτελεσμάτων, τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του Ισολογισμού του και εν γένει τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής του.

Ως αποτέλεσμα της εταιρικής στρατηγικής, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ επέδειξε ανθεκτικότητα και κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων και διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας του, παρά το γεγονός ότι η περίοδος αναφοράς χαρακτηρίστηκε από επιδείνωση του οικονομικού κλίματος λόγω των διεθνών πιέσεων στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στο κόστος χρήματος.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου του 2023, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ πέτυχε:

  • Αύξηση των πωλήσεων κατά 11,8%, ήτοι κατά € 11,1 εκατ. συγκριτικά με το Α΄ Εξάμηνο του 2022. Η εν λόγω εξέλιξη προήλθε συνδυαστικά από νέες συνεργασίες, μεγαλύτερη διείσδυση στους βασικούς κλάδους δραστηριοποίησης (εμπορία καταναλωτικών αγαθών, υπηρεσίες logistics), καθώς και από τις πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρούνται σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.
  • Βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους (18,1% έναντι 17,5% τη συγκρίσιμη περίοδο), λόγω αλλαγής του μίγματος πωλήσεων.
  • Διατήρηση του λειτουργικού αποτελέσματος EBIT (Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων) στα € 4,1 εκατ., στα ίδια επίπεδα με αυτά της συγκρίσιμης περιόδου του 2022.
  • Αξιοποίηση περιουσιακών του στοιχείων, τα οποία είχαν μικρή συνεισφορά στη διαμόρφωση των οικονομικών του μεγεθών και τα οποία αφορούν στην πώληση μιας συμμετοχής και ενός μη λειτουργικού ακινήτου έναντι συνολικού τιμήματος ύψους € 6,2 εκατ..
  • Αναδιοργάνωση των συμμετοχών του στις εταιρίες διαχείρισης ακινήτων στη Ρουμανία, η οποία του επέτρεψε να έχει τον απόλυτο και πλήρη έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων.
  • Πρόωρη αποπληρωμή ποσού ύψους € 6,8 εκατ. προς τις πιστώτριες τράπεζες και αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού του, μέσω της οποίας επιτεύχθηκε η επιμήκυνση του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιπλέον ταμειακές ροές για την περαιτέρω λειτουργική του ανάπτυξη. Παράλληλα, με την ίδια συμφωνία επιτυγχάνεται η μείωση του εφαρμοζόμενου επιτοκίου, γεγονός που θέτει τις βάσεις για μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους του Ομίλου και την περαιτέρω ελάφρυνση των σχετικών ταμειακών ροών.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α΄ Εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε € 105,6 εκατ. έναντι € 94,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2022, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») διατηρήθηκαν σταθερά στο επίπεδο των € 8,1 εκατ. και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 5,4 εκατ. έναντι € 5,6 εκατ..

Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 0,2 εκατ. έναντι € 1,3 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2022, επηρεαζόμενα από τη σημαντική αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους (αύξηση επιτοκίων Euribor από τον Ιούλιο του 2022), ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 0,3 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου και τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε ζημίες € 0,6 εκατ. έναντι κερδών € 0,3 εκατ..

Η στρατηγική θέση του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στις αγορές δραστηριοποίησής του και η διαρκής βελτίωση των χρηματοοικονομικών του μεγεθών αποτελούν εχέγγυα μακροπρόθεσμης ανάπτυξής του, παρά το γεγονός των απαιτητικών και ιδιαίτερων συνθηκών που χαρακτηρίζουν τους εν λόγω κλάδους.

Οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρίας ΕΛΓΕΚΑ για την περίοδο 01.01.2023 – 30.06.2023, αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023, και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www. athexgroup.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.