07 Απριλίου 2023

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. κατά τη Χρήση 2022

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 07 Απριλίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΓΕΚΑ: Οικονομικά αποτελέσματα Χρήσης 2022

  • Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ύψους € 202,9 εκατ. – ετήσια αύξηση 5,3%
  • Στα € 14,8 εκατ. τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και στα € 9,9 εκατ. τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16)

Βελτίωση μεγεθών καταγράφει για το 2022 ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ. Τα θετικά αποτελέσματα αφορούν τόσο στον κλάδο της εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, στον οποίο παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα σε Ελλάδα και Ρουμανία, εκπροσωπώντας μερικούς εκ των σημαντικότερων οίκων από Ελλάδα και εξωτερικό, όσο και στον ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο της παροχής υπηρεσιών logistics, στον οποίο κατέχει πρωταγωνιστική θέση στην Ελλάδα.

Αναλυτικότερα:

Το 2022 υπήρξε ένα ιδιαίτερο έτος για τον βασικό κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, αυτόν της εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, καθώς ύστερα από μία μακρά περίοδο σταθερών τιμών ή ακόμα και αποπληθωρισμού, οι τιμές των καταναλωτικών προϊόντων το περασμένο έτος δέχθηκαν σειρά από ανατιμήσεις, ως συνέπεια τόσο του αυξημένου κόστους παραγωγής όσο και λοιπών παραγόντων κόστους (μεταφορικό κόστος, κόστος αποθήκευσης, κ.α.).

Εντός του συγκεκριμένου περιβάλλοντος, o Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διαχειρίστηκε επιτυχώς τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις του κλάδου: αφενός την πίεση στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οι οποίοι προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους μεταβάλλοντας ποσότητες, συνήθειες, πρότυπα και ανάγκες, αφετέρου τα αυξημένα κόστη που επιβάρυναν την επιχειρησιακή λειτουργία. Περαιτέρω δε προκλήσεις στην επιχειρηματικότητα έθεσαν οι προσπάθειες αντιμετώπισης των πληθωριστικών πιέσεων από τις Κεντρικές Τράπεζες, οι οποίες αντέδρασαν με σημαντική αύξηση των επιτοκίων δανεισμού ασκώντας επιπλέον πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, αλλά και η διατήρηση του γεωπολιτικού κινδύνου, ως απόρροια της συνεχιζόμενης πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία.

Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ δεν επηρεάστηκε από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς δε διαθέτει δραστηριότητα στις χώρες της Ρωσίας και της Ουκρανίας, όπως επίσης δε διατηρεί επιχειρηματικές συνεργασίες στις εν λόγω χώρες.

Βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ για τη χρήση 2022

  • Αύξηση πωλήσεων σε σχέση με το 2021 κατά 5,3%, η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους (18,36% τη χρήση 2022 σε σύγκριση με 18,13% τη χρήση του 2021), λόγω της διαφοροποίησης του μείγματος πωλήσεων.
  • Βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, τόσο σε απόλυτους όρους (αύξηση EBIT κατά € 1,9 εκ.) όσο και σε ποσοστιαίους (διαμόρφωση περιθωρίου EBIT σε 3,54% έναντι 2,74%), λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους σε μικρότερο βαθμό έναντι της μικτής κερδοφορίας.
  • Μείωση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους σε σύγκριση με τη χρήση 2021 κατά € 190 χιλ. ή κατά 3,24%, παρά την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού κατά το Β΄ Εξάμηνο του 2022.
  • Επίτευξη σημαντικών αποδόσεων από τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην αγορά της Ρουμανίας, τόσο στον κλάδο της εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων όσο και στον κλάδο της διαχείρισης ακινήτων, γεγονός που επέτρεψε τη διανομή της επιτευχθείσας κερδοφορίας των τοπικών θυγατρικών και συνεπώς την ενίσχυση της Μητρικής στην Ελλάδα μέσω της λήψης μερισμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Μητρική έλαβε ως μέρισμα ποσό € 1,17 εκ. το 2022 έναντι € 490 χιλ. το 2021.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2022 διαμορφώθηκε σε € 202,9 εκατ. έναντι € 192,7 εκατ. το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 10,2 εκατ., ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 37,2 εκατ. έναντι € 34,9 εκατ. Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 14,8 εκατ. έναντι € 13,3 εκατ. το 2021 και τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) σε € 9,9 εκατ. έναντι € 8,5 εκατ..
Σε επίπεδο Καθαρών Αποτελεσμάτων, συγκριτικά με τη χρήση του 2021, καταγράφηκαν Κέρδη προ φόρων ύψους € 3,8 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ. και Κέρδη μετά φόρων € 2,9 εκατ. έναντι € 0,7 εκατ.. Αναφορικά με τα Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 0,2 εκατ. έναντι Ζημιών € 1,1 εκατ. τη συγκρίσιμη χρήση.

Το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον παρουσιάζει πολλές προκλήσεις και σε πολλά επίπεδα, ενώ σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το πολιτικό ρίσκο που υπάρχει σε εγχώριο επίπεδο, λόγω των αναμενόμενων εκλογικών αναμετρήσεων εντός του 2023 και της έστω και προσωρινής αστάθειας που επικρατεί σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδιαίτερα στην αγορά των τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών προϊόντων.

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ εξετάζει τις κρίσιμες μεταβλητές που επηρεάζουν τους τομείς δραστηριοποίησής του, προσαρμόζει το επιχειρηματικό του πλάνο και πραγματοποιεί τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και να διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των εργασιών του.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 καθώς και οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 07 Απριλίου 2023, και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.