15 Δεκεμβρίου 2020

Δελτίο τύπου για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2020

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2020

Θέμα: Δελτίο τύπου για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Γ’ Τρίμηνο του 2020

Ενίσχυση του Κύκλου Εργασιών σημείωσε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησής του παρουσίασαν σχετική ανθεκτικότητα απέναντι στην πανδημία και στις επιπτώσεις αυτής.

Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια μεγέθη του Ομίλου δέχθηκαν μικρή επιρροή και διαμορφωθήκαν ως εξής:

  • Ο Κύκλος Εργασιών στο εννεάμηνο διαμορφώθηκε σε € 138,4 εκατ. έναντι € 128,8 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου (αύξηση κατά 7,5%), ενώ για το Γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκε σε € 46,2 εκατ. έναντι € 45,3 (αύξηση 1,9%).
  • Τα Κέρδη προ φόρων και τόκων στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε € 3,7 εκατ. έναντι € 4,1 εκατ. (μείωση κατά 9,8%), ενώ για το Γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε € 0,5 εκατ. έναντι € 0,6 εκατ. (μείωση κατά 16,7%).
  • Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε € 9,5 εκατ. έναντι € 10,2 εκατ. (μείωση κατά 6,9%), ενώ για το Γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε € 2,4 εκατ. έναντι € 2,6 εκατ. στη συγκρίσιμη περίοδο.
  • Τα Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) διαμορφώθηκαν σε € 6,3 εκατ. στο εννεάμηνο έναντι € 6,9 εκατ. (μείωση κατά 8,7%), ενώ για το Γ΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε € 1,3 εκατ. έναντι € 1,5 εκατ. στη συγκρίσιμη περίοδο.
  • Τα μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης δεν υπέστησαν κάποια σημαντική μεταβολή κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2020, με τον Καθαρό δανεισμό να ανέρχεται σε € 81,6 εκατ. στο εννεάμηνο έναντι € 79,9 εκατ. στις 31.12.2019 και € 83,0 εκατ. στις 30.06.2020.

Στη διατήρηση των ανωτέρω μεγεθών συνέβαλλε το χαρτοφυλάκιο των πελατών του Ομίλου και η αυξημένη ζήτηση που σημειώθηκε τους προηγούμενους μήνες για τα κύρια είδη που αυτό διαθέτει, όπως τρόφιμα, φάρμακα και προϊόντα υγιεινής. Ωστόσο, η επίδραση της πανδημίας παραμένει απρόβλεπτη και αστάθμητη, με την αγορά να εμφανίζει σημάδια κόπωσης από τον μήνα Σεπτέμβριο και έπειτα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 11.12.2020, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ θα προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους έως € 6,9 εκατ. με στόχο τη βελτίωση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης, την ενδυνάμωση του κεφαλαίου κίνησης για την ενίσχυση συνεργασιών και τη θωράκιση της ομαλής του λειτουργίας τόσο στις τρέχουσες όσο και στις ιδιαίτερες συνθήκες που θα δημιουργηθούν μελλοντικά λόγω της πανδημίας.

Θέτοντας ως κύρια προτεραιότητα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του και των συνεργατών του, από την πρώτη στιγμή έναρξης της πανδημίας έως και σήμερα, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ενεργοποιώντας κανονισμούς αυστηρότερους από αυτούς των αρμόδιων αρχών. Παράλληλα, διασφάλισε εγκαίρως την απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών του σε κάθε επίπεδο, με σκοπό όχι μόνο να μη διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα αλλά να ενισχυθεί περαιτέρω και να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες της προηγούμενης περιόδου.

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή –
Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.