19 Δεκεμβρίου 2019

Γνωστοποίηση της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., μετά την παραίτηση μη εκτελεστικού μέλους και τη μη αντικατάσταση της κενής θέσης

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβρίου 2019

 

Γνωστοποίηση της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., μετά την παραίτηση μη εκτελεστικού μέλους και τη μη αντικατάσταση της κενής θέσης

 

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» (εφεξής «Εταιρία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., τον Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, το άρθρο 2 παρ. 2 περ. ε’ της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι σήμερα Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μετά την παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους κ. Άνθιμου Μισαηλίδη του Βασιλείου, λόγω αυξημένων προσωπικών υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη ιδιότητα των εναπομεινάντων μελών του Δ.Σ. ως εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, σε σχέση με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, και δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιο νομικό πρόβλημα, αποφάσισε τη μη κάλυψη – προς το παρόν – της κενής θέσης που δημιουργείται στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά την αποχώρηση του ως άνω μέλους.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει στο εξής την ακόλουθη σύνθεση με τις παρακάτω ιδιότητες:

1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος

2. Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό μέλος

3. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος

4. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό μέλος

5. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος και

6. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, με ημερομηνία λήξης της θητείας του την 21η Ιουνίου 2022, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

 

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.