11 Δεκεμβρίου 2023

Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2023

Θέμα: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» (εφεξής η «Εταιρία»), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 11.12.2023 από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη και σε συνέχεια της από 19.07.2023 ανακοίνωσης περί της υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη (ο «Προτείνων»), ο οποίος, σύμφωνα με σχετική από 19.07.2023 ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, ενεργεί συντονισμένα με τους μετόχους, κ. Γεώργιο Κατσιώτη, κ. Πέτρο Κατσιώτη, κ. Νικόλαο Δρακόπουλο, κα Έλλη Δρακοπούλου, κα Αικατερίνη Δρακοπούλου, κα Αθανασία Δρακοπούλου και κα Ελένη Σαραφίδου,[1] για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της τα εξής:

Ο Προτείνων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας άσκησης από τον Προτείνοντα του δικαιώματος εξαγοράς (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3461/2006 και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) της Εταιρίας (με κωδικό LEI/Legal Entity Identifier 213800GVBLMOC5KQUY68):

  • Κατά την 11.12.2023, ο Προτείνων, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, απέκτησε 1.799.759 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,985% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,566 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 1.018.663,59 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον, συνολικά και άμεσα 26.274.362 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε ποσοστό άμεσης συμμετοχής 43,576% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα ανωτέρω πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν κατέχουν συνολικά 60.295.607 ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό που αντιστοιχεί σε 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

[1]Ο κος Αλέξανδρος Κατσιώτης ενεργεί, κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 της Απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για λογαριασμό όλων των προσώπων που λειτουργούν συντονισμένα με αυτόν. Κατόπιν τούτου, η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται ενιαία για λογαριασμό όλων των προσώπων με τα οποία ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.