21 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών και μεταβολής ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 2023

Θέμα: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007:
Γνωστοποίηση συναλλαγών και μεταβολής ποσοστού μετόχων σε επίπεδο
δικαιωμάτων ψήφου.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Ν.3556/2007, όπως ισχύει, και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ισχύει, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 21.07.2023 από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη και σε συνέχεια της από 19.07.2023 ανακοίνωσης περί της υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη (ο «Προτείνων»), ο οποίος, σύμφωνα με σχετική από 19.07.2023 ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, ενεργεί συντονισμένα με τους μετόχους, κ. Γεώργιο Κατσιώτη, κ. Πέτρο Κατσιώτη, κ. Νικόλαο Δρακόπουλο, κα Έλλη Δρακοπούλου, κα Αικατερίνη Δρακοπούλου, κα Αθανασία Δρακοπούλου και κα Ελένη Σαραφίδου, 1 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της Εταιρίας, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της τα εξής:

Ο Προτείνων προέβη μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρείας:

  • Κατά την 19.07.2023, ο Προτείνων απέκτησε 1.887.797 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,131% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,566 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 1.068.493,10 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον, συνολικά και άμεσα 24.145.592 ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό άμεσης συμμετοχής 40,045% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα ανωτέρω πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν κατέχουν συνολικά 53.267.510 ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό που αντιστοιχεί σε 88,344% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

 

1 Ο κος Αλέξανδρος Κατσιώτης ενεργεί, κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 της Απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για λογαριασμό όλων των προσώπων που λειτουργούν συντονισμένα με αυτόν. Κατόπιν τούτου, η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται ενιαία για λογαριασμό όλων των προσώπων με τα οποία ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.