15 Ιουλίου 2021

Γνωστοποίηση εκλογής νέου Δ.Σ. & συγκρότησής του σε Σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός του Προέδρου αυτής – Ορισμός νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2021

 

Θέμα : Γνωστοποίηση εκλογής νέου Δ.Σ. & συγκρότησής του σε Σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός του Προέδρου αυτής – Ορισμός νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

 

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» (εφεξής «Εταιρία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον Κανονισμό του Χ.Α., γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Α) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Συγκρότηση αυτού σε Σώμα

H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021, εξέλεξε ομόφωνα νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου
Έλλη Δρακοπούλου σύζ. Νικολάου
Κυριακή Ηλία του Φωτίου
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου
Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου και
Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου
Τα βιογραφικά σημειώματα των ως άνω εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.elgeka.gr).

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία για μια νέα τετραετία με λήξη της θητείας του την 15η Ιουλίου 2025, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία. Επίσης, μετά τη διαπίστωση της από μέρους τους πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας των διατάξεων του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, ορίστηκαν ομόφωνα τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του νέου Δ.Σ. της Εταιρίας, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

1. Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου και
2. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, πριν από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του νέου Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν.4706/2020, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των μελών του, καθώς επίσης και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε Σώμα, ως εξής:

1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος 2. Έλλη συζ. Νικολάου Δρακοπούλου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Κυριακή Ηλία του Φωτίου, Εντεταλμένη Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
4. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
6. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Β) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός μελών & Προέδρου αυτής

Επίσης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 15ης Ιουλίου 2021, αποφάσισε ομόφωνα ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, θα συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με θητεία ίση με τη θητεία του Δ.Σ., αποτελούμενη συνολικά από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη, εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ την 17/07/2021), και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, αποφάσισε τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την ίδια ημέρα, ήτοι στις 15.07.2021, όρισε ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας τα δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, κα Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου και κ. Απόστολο Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου και το Μη Εκτελεστικό Μέλος κ. Αδαμάντιο Λέντσιο του Αθανασίου, για δε τα δύο πρώτα είχε διακριβωθεί, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο από τη Γενική Συνέλευση, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 και γενικότερα για όλα τα Μέλη εξ αυτών διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και τα κριτήρια

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

καταλληλότητας. Περαιτέρω, κατά την αυθημερόν συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, αυτή συγκροτήθηκε σε Σώμα, ορίζοντας το μέλος της και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κα Βασιλική Καραγιάννη, ως Πρόεδρο της εν λόγω Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Μέλος Επιτροπής Ελέγχου και
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Μέλος Επιτροπής Ελέγχου
Επισημαίνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και αυτή ως επιτροπή πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν.4706/2020.

Γ) Ορισμός νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.07.2021 και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αυθημερόν, ήτοι στις 15.07.2021, κατά την ίδια συνεδρίασή του το Δ.Σ. αποφάσισε τη σύσταση νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, ως ενιαίας Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.4706/2020, η οποία θα είναι τριμελής και θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη και με τις ακόλουθες ιδιότητες, καλύπτοντας τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4706/2020:

Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Πρόεδρος Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων
Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Μέλος Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Μέλος Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων
η δε θητεία αυτών θα έχει ανάλογη διάρκεια με αυτήν των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι για μια τετραετία με λήξη της θητείας τους την 15η Ιουλίου 2025, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.