21 Ιουνίου 2018

Γνωστοποίηση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2018

 

 

Γνωστοποίηση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» (εφεξής «Εταιρία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., τον Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, το άρθρο 2 παρ. 2 περ. ε’ της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018, στα γραφεία της έδρας της, εξέλεξε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνήλθε άμεσα στη συγκρότησή του σε σώμα και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ορίστηκε ότι στο εξής θα έχει την ακόλουθη σύνθεση με τις παρακάτω ιδιότητες:

Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος
Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό μέλος
Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τετραετής, με ημερομηνία λήξης της θητείας του την 21η Ιουνίου 2022, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

Επίσης, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 21ης Ιουνίου 2018, εξελέγη νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, η οποία απαρτίζεται από τα κάτωθι τρία Μη Εκτελεστικά μέλη (εκ των οποίων τα δύο μέλη είναι Ανεξάρτητα) με τις παρακάτω ιδιότητες:

Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου – (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου – (Μέλος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ – (Μέλος), Μη Εκτελεστικό μέλος

Η θητεία των μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίδια με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι θα είναι τετραετής και θα λήγει την 21η Ιουνίου 2022, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκε εκ νέου ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/24.01.2017.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξέλεξε νέα Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών της οποίας θα έχουν στο εξής ως ακολούθως:

Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό μέλος

Η θητεία των μελών της νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας θα είναι ανάλογη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ενώ Πρόεδρος αυτής εκλέχθηκε εκ νέου ο κ. Νικόλαος Μήλιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

 

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.