07 Μαΐου 2015

Γνωστοποίηση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee)

Γνωστοποίηση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee)

Θεσσαλονίκη, 07 Μαΐου 2014

Η εταιρία μας «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι το νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη σήμερα Τετάρτη, 07 Μαΐου 2014, από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
2. Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Λεωνίδας Θεόκλητος του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
4. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Περικλής Σταματιάδης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τετραετής, με ημερομηνία λήξης της θητείας του την 07/05/2018, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

Επίσης, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 7ης Μαΐου 2014 ορίστηκε νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, η οποία θα έχει την ίδια με την προηγούμενη σύνθεση. Με βάση την ως άνω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τον ορισμό του κ. Μιχαήλ Φανδρίδη του Εμμανουήλ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ως Μη Εκτελεστικού μέλους, η σύνθεση και οι ιδιότητες της νεοεκλεγείσας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), η οποία θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, θα έχουν ως ακολούθως:

1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Περικλής Σταματιάδης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) είναι τετραετής και θα λήξει την ίδια ως άνω ημερομηνία με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εκλέχθηκε εκ νέου ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 1 του Ν. 3693/2008.

Τέλος, μετά τον ορισμό του κ. Μιχαήλ Φανδρίδη του Εμμανουήλ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ως Μη Εκτελεστικού μέλους, και λόγω της συμμετοχής στην από 26/06/2013 συσταθείσα Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας θα έχουν στο εξής ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Περικλής Σταματιάδης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
η δε θητεία αυτής να είναι ανάλογη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.