28 Νοεμβρίου 2014

Γνωστοποίηση Διοικητικών Αλλαγών

Γνωστοποίηση Διοικητικών Αλλαγών

Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2014

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.E. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 εδ. ε΄ και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σήμερα Παρασκευή, 28/11/2014, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε την άσκηση των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας στον κ. Άνθιμο Μισαηλίδη του Βασιλείου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της εισηγμένης.

Επίσης, γνωστοποιείται ότι σήμερα αποχώρησε από την Εταιρία ο κ. Χαράλαμπος Παπαντωνόπουλος, στον οποίο είχαν ανατεθεί από την 1η Απριλίου 2014 τα καθήκοντα του Γενικού Εμπορικού Διευθυντή Ομίλου (Group Chief Commercial Officer).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.