01 Σεπτεμβρίου 2015

Γνωστοποίηση ανάληψης καθηκόντων Γενικού Διευθυντή της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» από τον κ. Ιωάννη Καλύβα

Γνωστοποίηση ανάληψης καθηκόντων Γενικού Διευθυντή της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» από τον κ. Ιωάννη Καλύβα

Θεσσαλονίκη, 01 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.E. γνωστοποιεί, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, και τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο άρθρο 6 του Ν. 3340/2005 και στα άρθρα 2, 3 και 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σήμερα Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε την άσκηση των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας στον κ. Ιωάννη Καλύβα του Θεοδώρου, ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη των δραστηριοτήτων της ‘‘Μητρικής’’ στην Ελλάδα. Μέχρι και την 31/08/2015, τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας ασκούσε παράλληλα με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας ο κ. Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου, ο οποίος διατηρεί την ιδιότητά του αυτή που αφορά στην αναπλήρωση και άσκηση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε περιπτώσεις απουσίας ή οιουδήποτε κωλύματος αυτού.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας, κ. Ιωάννης Καλύβας, γεννήθηκε το 1971 και είναι κάτοχος B.A. στο Marketing Management από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος και MBA από το University of Sunderland, διαθέτει δε πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στη Διεύθυνση Marketing και την Εμπορική Διεύθυνση μεγάλων εταιριών όπως L’OREAL, EVGA και ΔΩΔΩΝΗ.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.