07 Απριλίου 2017

Γνωστοποίηση έκβασης φορολογικού ελέγχου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» για τις διαχειριστικές χρήσεις 2008, 2009 και 2010

Θεσσαλονίκη, 07 Απριλίου 2017

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σχετικά με τη διενέργεια μερικού φορολογικού έλεγχου για τις διαχειριστικές χρήσεις 2008, 2009 και 2010 από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων («Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναλυτικά για τα ακόλουθα:

Η Εταιρία μας, μετά την επίδοση του Σημειώματος Διαπίστωσης Ελέγχου από το «Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.» με το οποίο προσδιορίστηκε προσωρινά συνολικό ποσό φόρου προς καταλογισμό (συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων και προστίμων) ύψους 2.198.067,39 ευρώ, υπέβαλε Υπόμνημα προς την Ελεγκτική Αρχή, εκφράζοντας τις απόψεις της επί των διαπιστώσεων του ελέγχου, ζητώντας ταυτόχρονα την αποδοχή των σχετικών ισχυρισμών της. Εν συνεχεία, η Εταιρία βάσει των διατάξεων των άρθρων 57 έως 61 του Ν.4446/2016 υπέβαλε τροποποιητικές-συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις που αφορούσαν τις ως ελεγχθείσες διαχειριστικές χρήσεις και κατέβαλε συνολικά φόρους (συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων) ύψους 532.254,64 ευρώ, ήτοι 530.425,84 ευρώ για φόρους φορολογίας εισοδήματος και 1.828,80 ευρώ για τέλη χαρτοσήμου, αποδεχόμενη έτσι μέρος του αρχικά καταλογισθέντος συνολικού ποσού φόρων.

Κατόπιν αυτών, η Ελεγκτική Αρχή αφού έλαβε υπόψη της αφενός τις ως άνω υποβληθείσες από την Εταιρία φορολογικές δηλώσεις βάσει των διατάξεων των άρθρων 57 έως 61 του Ν.4446/2016 και αφετέρου τους ισχυρισμούς της Εταιρίας που υποβλήθηκαν με το σχετικό Υπόμνημα, μας κοινοποίησε σήμερα Παρασκευή, 07 Απριλίου 2017, τις σχετικές εκθέσεις μερικού ελέγχου και τις αντίστοιχες οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, βάσει των οποίων καταλογίζονται στην Εταιρία επιπλέον ποσά φόρων και προσαυξήσεων (πέραν των ήδη δηλωθέντων και καταβληθέντων) συνολικού ύψους 879.671,65 ευρώ.

Δεδομένου ότι η Εταιρία θεωρεί ως αβάσιμο τον καταλογισμό των ως άνω επιπλέον φόρων και προσαυξήσεων επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.

Σημειώνεται ότι η σωρευτική πρόβλεψη που είχε σχηματίσει η Εταιρία σε προηγούμενες χρήσεις για τις εν λόγω διαχειριστικές χρήσεις ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 445.360,00 ευρώ, και ως εκ τούτου το ποσό που θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2016 ανέρχεται στο ποσό των 85.065,84 ευρώ.

Μετά τον τελευταίο φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2008, 2009 και 2010 δεν υφίστανται πλέον ανέλεγκτες χρήσεις της Εταιρίας μας.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.