29 Ιουνίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα: Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 29ης Ιουνίου 2017

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 29η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα – Ν. Θεσσαλονίκης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

 

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου πέντε (5) Μέτοχοι εκπροσωπούντες 22.968.010 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 31.734.530 κοινών ονομαστικών μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 72,38% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Επί του 1ου θέματος: Εγκρίθηκαν, η υποβληθείσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016), στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 εδ. δ’ του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.

 

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.968.010

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 72,38%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.968.010

Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.968.010

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός αποχών (παρών) : 0

 

Επί του 2ου θέματος: Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση κατά την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016- 31.12.2016).

 

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.968.010

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 72,38%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.968.010

Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.968.010

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός αποχών (παρών) : 0

 

Επί του 3ου θέματος: Εγκρίθηκε η ανάθεση της διενέργειας του τακτικού ελέγχου της Εταιρίας για την τρέχουσα χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017), καθώς και του φορολογικού ελέγχου για την έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στην Ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επίσης, εγκρίθηκε όπως οι συνολικές αμοιβές της Ελεγκτικής εταιρίας για τους ως άνω ανατιθέμενους ελέγχους της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2017 να μην υπερβούν τις ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (86.500 €) συν τυχόν έξοδα – πλέον Φ.Π.Α., και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο αφενός να προβεί σε οριστική συμφωνία με βάση τις εκτιμήσεις για τον χρόνο που θα απαιτηθεί, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική προσφορά της Ελεγκτικής εταιρίας προς την ΕΛΓΕΚΑ και αφετέρου να μεριμνήσει για την ανάθεση της σχετικής εντολής ελέγχου στην εκλεγείσα Ελεγκτική εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της οριστικής εκλογής της.

 

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.968.010

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 72,38%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.968.010

Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.968.010

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός αποχών (παρών) : 0

 

Επί του 4ου θέματος: Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποδοχές (μισθοί ή/και αμοιβές με τη μορφή αποζημίωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920), στα εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016-31.12.2016). Επίσης, προεγκρίθηκαν οι αντίστοιχες αποδοχές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017), και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβούν συνολικά το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000 €), και ειδικότερα το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών (μισθών ή/και αμοιβών) προς τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €), όπως οι αποδοχές αυτές θα εξειδικευθούν ανά μέλος σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

 

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.968.010

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 72,38%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.968.010

Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.968.010

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός αποχών (παρών) : 0

 

Επί του 5ου θέματος: Αναθεωρήθηκαν οι από 25.06.2013, 07.05.2014, 18.05.2015 και 27.06.2016 αρχικές αποφάσεις των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας (θέματα 12ο, 8ο, 5ο και 5ο αντίστοιχα), σχετικά με την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου («Αναθεωρημένο Δάνειο»), μέχρι το ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €), και τις επ’ αυτού καθορισθείσες εξασφαλίσεις, ενόψει της επικείμενης αποπληρωμής από την Εταιρία δανείων ύψους επτά εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (7.650.000 €). Συγκεκριμένα αποφασίστηκε, ότι το νέο προγραμματισθέν προς έκδοση και διάθεση κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο («Δάνειο») θα ανέλθει συνολικά μέχρι το ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (38.850.000 €). Η Εταιρία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με Τράπεζες στην Ελλάδα προκειμένου να συνάψει τη σχετική οριστική συμφωνία με σκοπό την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της, βασικό δε μέλημα της Διοίκησης είναι η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας και η συνεχής βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της υγιούς ανάπτυξης του Ομίλου με γνώμονα το μεσομακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των Μετόχων της.

 

Ειδικότερα, για την έκδοση του εν λόγω «Δανείου» ποσού κεφαλαίου τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (38.850.000 €), το οποίο θα είναι κοινό, κατά την έννοια του Ν.3156/2003, και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου : α) να αποφασίσει/εξειδικεύσει/καθορίσει εκ νέου τις εμπράγματες εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν από την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και θυγατρικές/ συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες προς τον Εκπρόσωπο και για λογαριασμό των Ομολογιούχων Δανειστών για την εξασφάλιση του «Δανείου» καθώς και τους λοιπούς όρους του «Δανείου» καταρτίζοντας το πρόγραμμα των όρων εκδόσεώς του, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.3156/2003 και β) να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν το πρόγραμμα των όρων εκδόσεως του «Δανείου», τις απαιτούμενες συμβάσεις και κάθε είδους έγγραφα για τη σύσταση των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, τους τίτλους των ομολογιών που θα εκδοθούν και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εκδόσεως του «Δανείου», συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού στο πλαίσιο του Ν. 3156/2003.

 

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.968.010

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 72,38%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.968.010

Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.968.010

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός αποχών (παρών) : 0

 

Επί του 6ου θέματος: Εγκρίθηκε ομόφωνα η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην επαναξιολόγηση της σύστασης, της δομής και της στελέχωσής της και διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας έχει την ακόλουθη σύνθεση:

 

Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος

 

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.968.010

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 72,38%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.968.010

Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.968.010

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός αποχών (παρών) : 0

 

Επί του 7ου θέματος: Χορηγήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. Ειδικά, χορηγήθηκε άδεια για τη συμμετοχή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη του Γεωργίου, καθώς και του Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Άνθιμου Μισαηλίδη του Βασιλείου, σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

 

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.968.010

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 72,38%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.968.010

Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.968.010

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός αποχών (παρών) : 0

 

Επί του 8ου θέματος: Αρχικά, έγινε ενημέρωση των Μετόχων για θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου ως ακολούθως:

 

Κατά τη διάρκεια του 2016, ο Όμιλος προχώρησε στην υλοποίηση της βασικής επιχειρησιακής στρατηγικής του, κύρια σημεία της οποίας ήταν η σταδιακή τροποποίηση και βελτίωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του τόσο σε όρους ανταπόκρισης στην καταναλωτική ζήτηση όσο και σε όρους περιθωρίων κέρδους, η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των λειτουργιών του και η απεμπλοκή του από δραστηριότητες που είτε υπο-αποδίδουν είτε δεν εντάσσονται στον κύριο πυρήνα των δραστηριοτήτων του. Η εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής είχε θετικά αποτελέσματα για τον Όμιλο, καθώς κατάφερε να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την αρνητική επίδραση του περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί και να επιτύχει βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του.

 

Ειδικότερα, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ εμπλούτισε σταδιακά και τροποποίησε το χαρτοφυλάκιο των καταναλωτικών προϊόντων του, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε αυτή της Ρουμανίας, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται σε υψηλότερο βαθμό στις νέες καταναλωτικές τάσεις, ενώ παράλληλα βελτίωσε σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορίας του. Ταυτόχρονα, συνέχισε την αυστηρή πιστωτική του πολιτική διασφαλίζοντας τα μελλοντικά αποτελέσματά του, ενώ προέβη σε σημαντική μείωση του λειτουργικού του κόστους επανεξετάζοντας και αξιολογώντας κάθε λειτουργική δαπάνη.

 

Κατά το έτος 2017, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, έπειτα από την επιτυχημένη στρατηγική του που απέφερε τη βελτιστοποίηση των χρηματοοικονομικών του δεδομένων και την απεμπλοκή του από non core λειτουργίες και ζημιογόνες διαδικασίες, θα επικεντρωθεί στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του που αφορά δύο βασικούς άξονες:

 

1) τον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων

2) τις υπηρεσίες logistics

 

Παράλληλα, ο Όμιλος θα συνεχίσει απρόσκοπτα την εφαρμογή των επιτυχημένων στοιχείων του παρελθόντος, δηλαδή την περαιτέρω αναβάθμιση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του, τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των λειτουργιών του, την ενσωμάτωση νέων συνεργασιών με στόχο τη μεγιστοποίηση των παραγόμενων συνεργιών και την ενεργή εκμετάλλευση υπο-εκμεταλλευόμενων στοιχείων Ενεργητικού. Τέλος, η πώληση της συμμετοχής στη θυγατρική «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.» κατά τους πρώτους μήνες του 2017 θα ενισχύσει σημαντικά την προσπάθεια του Ομίλου, καθώς θα συμβάλλει στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης και της Καθαρής του θέσης, και επιπλέον στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

 

Στη συνέχεια, έγινε ενημέρωση των Μετόχων της Γενικής Συνέλευσης ότι σε σχέση με το σημείο έμφασης στο πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών, βάσει του οποίου το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας είναι κατώτερο από το ½ του Μετοχικού της Κεφαλαίου (άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920), ήτοι βάσει των πρόσφατα δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με ημερομηνία 31.12.2016 ανέρχονται σε 13.247 χιλ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 26,09% του Μετοχικού Κεφαλαίου, για τη θεραπεία της εν λόγω απόκλισης η Διοίκηση της Εταιρίας έχει ήδη προβεί κατά την τρέχουσα χρήση 2017 σε υιοθέτηση δράσεων με σκοπό τη μείωση του κόστους σε κάθε επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης των πόρων του Ομίλου, την αύξηση των πωλήσεων και εν γένει τη δημιουργία κερδοφόρου αποτελέσματος, το οποίο θα της επιτρέψει την αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της και συνεπώς την επαναφορά τους σε ποσοστό άνω του 50% του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Συγκεκριμένα οι προαναφερθείσες δράσεις συνοψίζονται ως κάτωθι:

 

Αλλαγή μίξης προϊοντικού χαρτοφυλακίου με ταυτόχρονη αύξηση της εστίασης στα περισσότερο κερδοφόρα κανάλια πωλήσεων.

Βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας τόσο της Εταιρίας όσο και του Ομίλου μέσω: α) της αναδιαπραγμάτευσης των εμπορικών πολιτικών με τους συνεργαζόμενους προμηθευτές / πελάτες της Εταιρίας και του Ομίλου και β) τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας τόσο της τροφοδοτικής αλυσίδας όσο και των λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών.

Απεμπλοκή από δραστηριότητες που είτε υποαποδίδουν είτε δεν προάγουν την επικέντρωση στις κύριες / κρίσιμες δραστηριότητες του Ομίλου.

Ενεργή εκμετάλλευση υπο-εκμεταλλευόμενων στοιχείων ενεργητικού της Εταιρίας και του Ομίλου (π.χ. ακίνητα, λοιπές συμμετοχές).

Αναδιαπραγμάτευση δανειακών συμβάσεων με τις πιστώτριες τράπεζες με στόχο την μακροπροθεσμοποίηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, ελάφρυνση αποπληρωμών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και μείωση του επιτοκιακού κόστους.

Εστίαση στους λειτουργικούς τομείς, στους οποίους ο Όμιλος παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προσπάθεια ενσωμάτωσης νέων συνεργασιών με στόχο την μεγιστοποίηση των παραγόμενων συνεργιών.

Επίσης, επισημάνθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία της μείωσης που έχει επέλθει στα Ίδια Κεφάλαια της ΕΛΓΕΚΑ οφείλεται στην απομείωση των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίες καθώς και στην απομείωση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων, ενδεικτικά δε αναφέρει ότι η εν λόγω μείωση κατά τα έτη 2009-2016 ανήλθε σε 36,5 εκατ. ευρώ περίπου και προκλήθηκε κυρίως εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και όχι εξαιτίας της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρίας. Κατά συνέπεια, η εκτιμώμενη αναστροφή των μακροοικονομικών συνθηκών, έστω και σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, αναμένεται να οδηγήσει στην ανάκτηση σημαντικού τμήματος της ως άνω κεφαλαιακής απώλειας.

 

Τέλος, ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση σε σχέση με το σημείο έμφασης στο πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών, βάσει του οποίου το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» είναι μικρότερα από το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι την 10η Μαρτίου 2017 η Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ως άνω θυγατρικής αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.100 χιλ. ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.550.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο (2) ευρώ εκάστη και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανέλαβε να καλύψει το μέρος της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής της σ’ αυτήν, ήτοι 99,99%, με την καταβολή του ποσού των 3.100 χιλ. ευρώ, η οποία αύξηση ολοκληρώθηκε και πιστοποιήθηκε την 9η Μαΐου 2017. Κατόπιν αυτών, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 16.500 χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε 8.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ εκάστη, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στην ως άνω εταιρία παραμένει σε 99,99% περίπου.

Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» συντελέστηκε στα πλαίσια ενίσχυσης της Καθαρής Θέσης αυτής, το δε ποσό της αύξησης προορίζεται για την απομείωση του δανεισμού και την ενδυνάμωση των ταμειακών ροών της άνω θυγατρικής εταιρίας.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.