26 Ιουνίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2019

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 26ης Ιουνίου 2019

 

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα – Ν. Θεσσαλονίκης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου πέντε (5) Μέτοχοι εκπροσωπούντες 22.769.589 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 31.734.530 κοινών ονομαστικών μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 71,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του 1ου θέματος: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2018 (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, όπως συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και τα άρθρα 150-154 του Ν. 4548/2018, καθώς και η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 2ου θέματος: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρίας από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του συλλογικά, και απαλλάχθηκαν η ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «Grant Thornton A.E.» μετά των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών αυτής για τα πεπραγμένα αυτών κατά τη χρήση 2018 (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 3ου θέματος: Ανατέθηκε η διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση 2019 (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019) καθώς και η έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στην ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επίσης, καθορίστηκε οι συνολικές αμοιβές της Ελεγκτικής εταιρίας για τους ως άνω ανατιθέμενους ελέγχους να ανέλθουν μέχρι το ποσό των 86.500 ευρώ συν τυχόν έξοδα.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 4ου θέματος: Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, οι συνολικές αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018), οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 477.600 ευρώ. Επίσης προεγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι αντίστοιχες αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν συνολικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019) και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβούν συνολικά το ποσό των 750.000 ευρώ, και ειδικότερα το ανώτατο όριο των μηνιαίων αμοιβών προς τα Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 25.000 ευρώ, όπως οι αποδοχές αυτές θα εξειδικευθούν ανά μέλος σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ρυθμίσεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018, από τις οποίες επιβάλλεται η θέσπιση νέων προτύπων Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, αποφασίστηκε ότι η Εταιρία θα υποβάλει προς έγκριση σε επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τη νέα Πολιτική Αποδοχών που θα ακολουθεί στο εξής, η οποία κατά κύριο λόγο θα ακολουθεί τη μέχρι σήμερα υιοθετηθείσα πολιτική της.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 5ου θέματος: Εγκρίθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 η από 08 Ιουνίου 2018 συναφθείσα σύμβαση χορήγησης δανείου από την ΕΛΓΕΚΑ προς τη θυγατρική της εταιρία «G.S.B.G. A.E.», στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η πρώτη με ποσοστό 99,99%. Το εν λόγω δάνειο ύψους 500.000 € χορηγήθηκε προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο της περαιτέρω δραστηριοποίησής της, λόγω ενισχυμένων εποχιακών πωλήσεων, κυρίως στον χώρο ανάπτυξης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας («private label»). Το εν λόγω δάνειο λήφθηκε κατά την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με ετήσιο επιτόκιο ίσο με 5,21% και αποπληρώθηκε σταδιακά έως και την 12η Νοεμβρίου 2018.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 6ου θέματος: Χορηγήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. Επίσης, χορηγήθηκε ειδική άδεια για τη συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη, καθώς και των μελών του Δ.Σ., κ.κ. Άνθιμου Μισαηλίδη, Νικόλαου Μήλιου και Στυλιανού Στεφάνου στα Διοικητικά Συμβούλια και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 7ου θέματος: Έγινε ενημέρωση των Μετόχων για θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου.

 

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.