23 Ιουλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2020

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 23ης Ιουλίου 2020

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 23η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα – Ν. Θεσσαλονίκης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου πέντε (5) Μέτοχοι εκπροσωπούντες 22.769.589 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 31.734.530 κοινών ονομαστικών μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 71,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του 1ου θέματος: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2019 (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, όπως συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 και τα άρθρα 150-154 του Ν.4548/2018, καθώς και η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019 (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019).

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 2ου θέματος: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρίας από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του συλλογικά, και απαλλάχθηκαν η Ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «Grant Thornton A.E.» μετά των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών αυτής για τα πεπραγμένα αυτών κατά τη χρήση 2019 (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019).

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 3ου θέματος: Ανατέθηκε η διενέργεια του Τακτικού ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020) καθώς και η έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στην ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επίσης, καθορίστηκε όπως οι συνολικές αμοιβές της Ελεγκτικής εταιρίας για τους ως άνω ανατιθέμενους ελέγχους να ανέλθουν το ανώτερο μέχρι του ποσού των 86.500 ευρώ συν τυχόν έξοδα.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 4ου θέματος: Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, οι συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 414.400 €. Επίσης προεγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, οι αντίστοιχες αμοιβές που θα καταβληθούν συνολικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020) και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβούν συνολικά το ποσό των 450.000 €, και ειδικότερα το ανώτατο όριο των μηνιαίων αμοιβών προς τα Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 €, όπως οι αποδοχές αυτές θα εξειδικευθούν ανά μέλος σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Επιπλέον, εγκρίθηκαν οι συνολικές παροχές που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 48.207 €. Τέλος, εγκρίθηκαν τα έξοδα ταξιδίων και μετακινήσεων που προέβη εντός της χρήσης 2019 ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., καθώς συμμετείχε σε διάφορα στρατηγικά σχέδια (projects) της Εταιρίας που αφορούσαν στη συμμετοχή του σε δραστηριότητες εταιριών συμφερόντων του Ομίλου – κυρίως εκτός Ελλάδος, με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και την προώθηση αυτών, τα οποία ανήλθαν στο ποσό των 25.150 €.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 5ου θέματος: Εγκρίθηκε η ακολουθούμενη Πολιτική Αποδοχών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή ή/και τον τυχόν αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, την οποία είχε ήδη εγκρίνει το Δ.Σ. της ΕΛΓΕΚΑ με την από 02.07.2020 απόφασή του, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.
Η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (http://www.elgeka.gr) της Εταιρίας και θα παραμείνει αναρτημένη για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει. Στην περίπτωση ουσιωδών αλλαγών, και τουλάχιστον ανά τέσσερα (4) έτη, η εκάστοτε εφαρμοζόμενη Πολιτική Αποδοχών θα υποβάλλεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 6ου θέματος: Ψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή για την εταιρική χρήση 2019 (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, βάσει των οποίων η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.
Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Διευθυντή εντός της εταιρικής χρήσης 2019 καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες πληροφορίες από το άρθρο 112 παρ. 2 του Ν.4548/2018, έχει δε καταρτισθεί με την επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της Εταιρίας.
Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (http://www.elgeka.gr) της Εταιρίας και θα παραμείνει αναρτημένη για διάστημα δέκα (10) ετών.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 7ου θέματος: Εγκρίθηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39 του Καταστατικού της Εταιρίας, με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνισή αυτού με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 του ως άνω νόμου.
Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως κωδικοποιημένο θα ισχύει στο εξής, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα (http://www.elgeka.gr) της Εταιρίας.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 8ου θέματος: Χορηγήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. Επίσης, χορηγήθηκε ειδική άδεια για τη συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη καθώς και των μελών του Δ.Σ., κ.κ. Νικόλαου Μήλιου και Στυλιανού Στεφάνου, στα Διοικητικά Συμβούλια και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 9ου θέματος: Έγινε αρχικά ενημέρωση των Μετόχων για θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου.
Επιπρόσθετα, έγινε συνοπτική παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου αναφορικά με τα πεπραγμένα αυτής κατά τη χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), προκειμένου να καταδειχθεί η ουσιώδης συμβολή και συνδρομή αυτής στη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον με πολλές προκλήσεις και αβεβαιότητες.
Η Έκθεση αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε βάσει του νέου νόμου Ν.4706/2020 (ΦΕΚ 136Α/17.07.2020) για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιριών και παρουσιάστηκε προς την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, παρότι δεν είχε οριστεί ως διακριτό θέμα στην ημερήσια διάταξη, καθώς η υποχρέωση προέκυψε μεταγενέστερα της σχετικής Πρόσκλησης.
Το πλήρες κείμενο της εν λόγω Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα (http://www.elgeka.gr) της Εταιρίας.

 

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή –
Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.