30 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύνοψη των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 30ης Νοεμβρίου 2016

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2016

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 30η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στα γραφεία της έδρας της που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα – Ν. Θεσσαλονίκης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση.

Στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως τέσσερις (4) Μέτοχοι εκπροσωπούντες 22.769.589 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 31.734.530 κοινών ονομαστικών μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 71,75% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του 1ου θέματος: Εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 η πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στη θυγατρική της εταιρία «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ήτοι 12.375.185 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 90,04% των μετοχών της τελευταίας, έναντι τιμήματος 20 εκατομμυρίων ευρώ, καταβλητέου μετρητοίς, και με τις εγγυοδοτικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις που προβλέπονται συνήθως σε αντίστοιχες συναλλαγές. Ο αντισυμβαλλόμενος είναι ελληνική ανώνυμη εταιρία, η οποία θα χρηματοδοτηθεί για την εν λόγω εξαγορά από διεθνούς βεληνεκούς επενδυτικό σχήμα, του οποίου ηγείται το επενδυτικό κεφάλαιο «Southbridge Europe Mezzanine SICAR» και στην οποία θα μετέχουν μέλη της Διοίκησης της ΕΛΓΕΚΑ προς εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των εργασιών της «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 2ου θέματος: Εγκρίθηκε η διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας ώστε να περιλαμβάνει και την ενδεχόμενη μελλοντική δραστηριοποίησή της στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων, παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιδιοσκευασμάτων, προϊόντων ειδικής διατροφής, συμπληρωμάτων διατροφής, ιατρικών βοηθημάτων, ιατρικών οργάνων, ιατρικών εργαλείων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καλλυντικών ειδών, ορθοπεδικών ειδών και/ή προϊόντων συναφών με τα ανωτέρω, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρίας.

Αναλυτικά : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 22.769.589
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 71,75%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 22.769.589
Αριθμός ψήφων υπέρ : 22.769.589
Αριθμός ψήφων κατά : 0
Αριθμός αποχών (παρών) : 0

Επί του 3ου θέματος: Έγινε ενημέρωση των Μετόχων για θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών της Εταιρίας και των θυγατρικών της και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου.

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τους Μετόχους ότι η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις με παρουσία στα logistics και στον κλάδο των τροφίμων από το 1974, ολοκληρώνει σταδιακά την υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού της που αφορά στην εκ νέου ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της και στον επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής της εστίασης, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια αναπτυξιακή πορεία. Βασικός άξονας του εν λόγω επαναπροσδιορισμού αποτελεί η επικέντρωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον βασικό πυρήνα δραστηριοποίησης, ο οποίος και του προσδίδει το βασικό ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, ήτοι στον τομέα των διανομών-αντιπροσωπειών και της παροχής 3PL υπηρεσιών.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.