27 Ιουνίου 2016

Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 27ης Ιουνίου 2016

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.