19 Ιουλίου 2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΓΣ ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ 15.07.2021_ΘΕΜΑΤΑ 9 & 10_ΝΕΟ ΔΣ & ΑΝΕΞΑΡ. ΜΕΛΗ_ΔΟΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» της 15ης Ιουλίου 2021

 

Στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, σήμερα στις 15 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα – Ν. Θεσσαλονίκης, επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση, οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την από 24 Ιουνίου 2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 23 παρ. 1 του Καταστατικού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, ο οποίος ορίζει ως προσωρινή Γραμματέα την παρευρισκόμενη κα Χριστίνα-Αγγέλα Παπανδρέου, Γενική Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ.

Μετά από έλεγχο της γενόμενης δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων διαπιστώνεται ότι αυτή έγινε εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι η από 24 Ιουνίου 2021 πρόσκληση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 3 του Ν.4548/2018 την ίδια ως άνω ημερομηνία στην ιστοσελίδα (http://www.elgeka.gr) της Εταιρίας, όπου εξακολουθεί και βρίσκεται αναρτημένη, ενώ παράλληλα απεστάλη προς δημοσίευση στην Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (Δ/νση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης 2394794/24-06-2021).

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Ιουλίου 2021 δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» («φορέας»), στα οποία τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το Σάββατο, 10 Ιουλίου 2021 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας των Μετόχων γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από την εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» απευθείας με ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία της.

Στη συνέχεια, ο Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον κατάλογο με τα ονόματα των κ.κ. Μετόχων που θα συμμετάσχουν ή/και θα αντιπροσωπευθούν κατά την τέλεση αυτής, όπως αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα είτε ως Μέτοχοι είτε/και ως αντιπρόσωποι αυτών με τις αντίστοιχες μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου και τα ποσοστά που εκπροσωπούν, και οι οποίοι έχουν τηρήσει τις προβλεπόμενες διατυπώσεις και έχουν παραστεί εγκαίρως πριν από την έναρξη της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ μετοχων που εχουν δικαιωμα να συμμετασχουν και να ψηφισουν στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Γενικη Συνελευση της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Α/Α   ΜΕΤΟΧΟΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚ. ΨΗΦΟΥ   ΠΟΣΟΣΤΟ %
1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου

Γούναρη 3Β,
145 62 Κηφισιά,

Αθήνα

Ο ίδιος 10.356.023 10.356.023 32,633
2. Έλλη Δρακοπούλου
του Γεωργίου

 

Βασ. Παύλου 64,
154 52 Ψυχικό,

Αθήνα

Η ίδια 4.148.820 4.148.820 13,074
3. Αθανασία Δρακοπούλου
του Νικολάου

Χαλεπά 8Γ,
154 52 Π. Ψυχικό,

Αθήνα

Χαρίλαος Βασιλογεώργης 3.652.913 3.652.913 11,511
4. Αικατερίνη Δρακοπούλου
του Νικολάου

Βασ. Παύλου 64,
154 52 Ψυχικό,

Αθήνα

Χαρίλαος Βασιλογεώργης 3.652.913 3.652.913 11,511

Σύνολο:   21.810.669     21.810.669     68,729

Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε από τον Προσωρινό Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ότι παρίστανται αυτοπροσώπως ή και αντιπροσωπεύονται τέσσερις (4) Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 21.810.669 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 31.734.530 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας και συνεπώς υπάρχει απαρτία 68,729% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Επειδή δεν προβλήθηκε καμία ένσταση επί του ως άνω Πίνακα, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε αυτόν και βεβαίωσε τόσο τον νόμιμο τρόπο συγκρότησης αυτής όσο και την ύπαρξη απαρτίας για τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 130 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ορίζει – χωρίς καμία αντίρρηση – ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη και Γραμματέα την κα Χριστίνα-Αγγέλα Παπανδρέου, η οποία θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφολέκτη σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Ο κ. Πρόεδρος κατέλαβε την έδρα του Προεδρείου και ανακοίνωσε την έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ενώ παράλληλα ανακοινώνει ότι η ψηφοφορία θα είναι δυνατή, είτε ανά θέμα είτε συνολικά, από την έναρξη της Γ.Σ. και μέχρι το χρονικό σημείο που θα αναγγελθεί η λήξη της ψηφοφορίας.

Ακολούθως, κατόπιν εντολής του κ. Προέδρου της Γ.Σ., η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που είναι τα εξής:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020).
Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2021 (από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021) και καθορισμός της αμοιβής της.
Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.
Ενημέρωση των Μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020).
Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την υπ’ αριθμ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με τον N.4706/2020.
Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.
Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του N.4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Διάφορα θέματα ενημέρωσης και ανακοινώσεις.

Κατόπιν αυτών, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των επιμέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

 

Για το πρώτο θέμα:

 

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Για το δεύτερο θέμα:

 

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020).

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Για το τρίτο θέμα:

 

Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Για το τέταρτο θέμα:

 

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Για το πέμπτο θέμα:

 

Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Για το έκτο θέμα:

 

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Για το έβδομο θέμα:

 

Ενημέρωση των Μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 (από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020).

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

Για το όγδοο θέμα:

 

Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την υπ’ αριθμ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Για το ένατο θέμα:

 

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με τον N.4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, σε συμμόρφωση ιδίως με τις διατάξεις του Ν.4706/2020, την εκλογή για τετραετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, των ακόλουθων έξι (6) προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των εξ αυτών Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του Ν.4548/2018, της Εγκυκλίου 60/18-09-2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Καταστατικού της Εταιρίας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρίας:

 

Εκλογή του κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη
Προτείνεται η εκλογή του κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη, ως Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ο οποίος είναι βασικός μέτοχος της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Σύμβουλου της Εταιρίας από το 1988. Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και Marketing στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο ICBS της Θεσσαλονίκης, ενώ ασχολήθηκε με διάφορους διοικητικούς τομείς της Εταιρίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στον μετασχηματισμό της σε Όμιλο εταιριών με δραστηριότητες στους τομείς της «Εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών», της «Παροχής υπηρεσιών Logistics» και της «Διαχείρισης Ακινήτων». Σήμερα είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», Πρόεδρος στις εταιρίες «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» και «G.S.B.G. Α.Ε.» καθώς και μέλος στο Δ.Σ. της «ARIVIA ΑΒΕΕ».

 

Εκλογή της κας Έλλης Δρακοπούλου
Προτείνεται η εκλογή της κας Έλλης Δρακοπούλου, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., η οποία είναι βασικός μέτοχος της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», εργάστηκε σ’ αυτήν από το 1981 σε διάφορους διοικητικούς τομείς της Εταιρίας και από το 2014 είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.». Σπούδασε στη Γερμανική Σχολή Αθηνών (Abitur), στη συνέχεια στο City of London Polytechnic ολοκληρώνοντας τις σπουδές της στον τομέα των Διανομών και ακολούθως απέκτησε το Diploma in Marketing από το College of Distributive Trades του Λονδίνου. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. των εταιριών «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» και «G.S.B.G. Α.Ε.».

 

 

Εκλογή της κας Κυριακής Ηλία
Προτείνεται η εκλογή της κας Κυριακής Ηλία, ως Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., η οποία κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας από τα τέλη του 2019. Είναι απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Liverpool της Μεγάλης Βρετανίας. Παράλληλα είναι Πρόεδρος του ΕΣΒΕΠ (Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων) και θεωρείται ένα έμπειρο στέλεχος με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στις Πωλήσεις και το Marketing, στον κλάδο του FMCG, σε ελληνικές καθώς και σε πολυεθνικές εταιρίες, όπως η «UNILEVER» Ελλάδας και Ολλανδίας και η «GREEN COLA HELLAS».

 

Εκλογή του κ. Αδαμάντιου Λέντσιου
Προτείνεται η εκλογή του κ. Αδαμάντιου Λέντσιου, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Bologna-Italia, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πετροχημικά και Χημεία Υδρογονανθράκων στο Πανεπιστήμιο του Manchester-England και κάτοχος διπλώματος Management από το Henley College-England. Διαθέτει πολύχρονη διοικητική εμπειρία, καθώς έχει διατελέσει ανώτατο διοικητικό στέλεχος και σύμβουλος διοίκησης σε πληθώρα εταιριών διαφόρων κλάδων («Εταιρία Πετρελαίων Β. Αιγαίου», «ΔΕΠΑ», Όμιλο «Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε.», «VIORYL S.A.», «LEVENTIS FOODS NIGERIA LTD», Όμιλος Εταιριών «PLIAS», Όμιλος «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», «SIRECLED HELLAS S.A.», «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», «ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.»). Συμμετέχει στο Δ.Σ. της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» από το 2014 ως μη εκτελεστικό μέλος, έχοντας αναλάβει διάφορα στρατηγικά έργα. Παράλληλα είναι μέλος και στο Δ.Σ. της εταιρίας «ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A.».

 

Εκλογή της κας Βασιλικής Καραγιάννη
Προτείνεται η εκλογή της κας Βασιλικής Καραγιάννη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., η οποία σπούδασε Οικονομικά στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολής Θεσσαλονίκης. Διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση στην τραπεζική μεγάλων επιχειρήσεων, στη διαχείριση και παρακολούθηση πιστωτικών κινδύνων καθώς και στους μετασχηματισμούς και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Κατέχοντας διευθυντικές θέσεις σε διάφορες ελληνικές τράπεζες («Τράπεζα Εργασίας», «Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος», «Τράπεζα Μακεδονίας – Θράκης», «EFG Eurobank-Ergasias», «Γενική Τράπεζα») και έχοντας διατελέσει ανώτερος σύμβουλος σε πλήθος εταιριών, διαθέτει εμπειρία και γνώση ως προς την επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων εταιριών και την κατανόηση των ευρέως εφαρμοζόμενων αρχών της λογιστικής και ελεγκτικών εκθέσεων/αναφορών.

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, η κα Βασιλική Καραγιάννη πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ την 17/07/2021) για τα κριτήρια ανεξαρτησίας και δεν προκύπτουν ασυμβίβαστα και παράλληλα διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό της σημείωμα θεωρείται κατάλληλη για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων της ως Ανεξάρτητου-Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η συμμετοχή της θα ενισχύσει την εκπροσώπηση του γυναικείου φύλου στο Δ.Σ. καθώς και την ευρύτερη ποικιλομορφία των μελών του, ιδίως όσον αφορά το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία.

 

Εκλογή του κ. Απόστολου Παπαδόπουλου
Προτείνεται η εκλογή του κ. Αποστόλου Παπαδόπουλου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ο οποίος είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά (BSc, PhD) από το Πανεπιστήμιο του Bradford στη Μεγάλη Βρετανία. Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών για πλήθος οικονομικών θεμάτων, ιδίως σχετικά με την εταιρική χρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση έργων και την εκμετάλλευση χρηματοοικονομικών μέσων, την οργάνωση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και την κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων. Κατείχε υψηλόβαθμες διευθυντικές θέσεις σε διάφορες εταιρίες ενώ για δύο και πλέον δεκαετίες κατείχε θέση Partner σε διεθνή ελεγκτικό και συμβουλευτικό οίκο δραστηριοποιούμενος αποκλειστικά στο συμβουλευτικό τμήμα (Corporate and Project Finance).

 

Παράλληλα από το 1997 είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία «FCNC FINANCIAL ADVISORS», η οποία παρέχει κυρίως υπηρεσίες Project Finance, με εξειδίκευση στον σχεδιασμό, τη ανάπτυξη και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και στην εκπόνηση εξειδικευμένων οικονομικών και κοινωνικοοικονομικών μελετών. Έχει διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Επιτροπών Ελέγχου σε μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους.

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, ο κ. Απόστολος Παπαδόπουλος πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ την 17/07/2021) για τα κριτήρια ανεξαρτησίας και δεν προκύπτουν ασυμβίβαστα. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό του σημείωμα θεωρείται κατάλληλος για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Ανεξάρτητου-Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η συμμετοχή του θα ενισχύσει την ευρύτερη ποικιλομορφία των μελών του Δ.Σ., ιδίως όσον αφορά το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρία.

 

Όλα τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν ακεραιότητα, ηθικό κύρος και καλή φήμη και αναμένεται να επιδείξουν ανεξαρτησία όσον αφορά τον τρόπο σκέψης και την κρίση της, αμερόληπτη στάση και νοοτροπία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να εκτελούν τα καθήκοντά τους με τον καλύτερο τρόπο χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα της εργασίας τους.

 

Σημειώνεται ότι τα ως άνω προτεινόμενα Μέλη έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, καθώς αναφορικά με τα Μέλη των οποίων προτείνεται η επανεκλογή τους (κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, κ. Αδαμάντιος Λέντσιος και κα Έλλη Δρακοπούλου), έχει ήδη αποδειχθεί η καταλληλότητά τους. Προϋποθέσεις καταλληλότητας και αξιοπιστίας συγκεντρώνουν επίσης και τα τρία νέα προτεινόμενα Μέλη, κυρίες Κυριακή Ηλία και Βασιλική Καραγιάννη και κ. Απόστολος Παπαδόπουλος, καθώς διαθέτουν αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρία και έχουν πιστοποιήσει την καλή τους φήμη και το ήθος τους.

 

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.elgeka.gr).

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποδέχεται ομόφωνα τις ως άνω εισηγήσεις και εκλέγει νέο 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζει τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν.4706/2020, ως ακολούθως:

 

Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου
Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου
Κυριακή Ηλία του Φωτίου
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου
Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

Αναλυτικά:

 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 21.810.669

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 68,729%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 21.810.669

Αριθμός ψήφων υπέρ : 21.810.669

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός αποχών (παρών) : 0

 

Για το δέκατο θέμα:

 

Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

Για τη συζήτηση του παρόντος θέματος, ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει στους κ.κ. Μετόχους ότι σε σχέση με τη δομή, τη σύνθεση και τον αριθμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2018 είχε αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα από το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν.4706/2020, εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής του ανωτέρω νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. και να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά Μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ την 17/07/2021) και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ομόφωνα ορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. και τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ την 17/07/2021) και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αναλυτικά:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 21.810.669

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 68,729%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 21.810.669

Αριθμός ψήφων υπέρ : 21.810.669

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός αποχών (παρών) : 0

 

Για το ενδέκατο θέμα:

 

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του N.4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Για το δωδέκατο θέμα:

 

Διάφορα θέματα ενημέρωσης και ανακοινώσεις.

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης λύεται η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και υπογράφεται το σχετικό πρακτικό, ως ακολούθως:

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                      Η Γραμματέας

Αλέξανδρος Κατσιώτης                                                                               Χριστίνα Αγγέλα Παπανδρέου

 

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.