19 Ιανουαρίου 2018

Ανασυγκρότηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα λόγω απώλειας της Ανεξαρτησίας ενός εκ των υφιστάμενων μελών του

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2018

Ανασυγκρότηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα λόγω απώλειας της Ανεξαρτησίας ενός εκ των υφιστάμενων μελών του

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» (εφεξής «Εταιρία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α., τον Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, το άρθρο 2 παρ. 2 περ. ε’ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση την 19η Ιανουαρίου 2018 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με σκοπό τον επανακαθορισμό των υφιστάμενων ιδιοτήτων των μελών του, δεδομένου ότι ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας μέχρι σήμερα, αναλαμβάνει νέα διευρυμένα καθήκοντα στον Όμιλο μετά την εκλογή του ως συνδιαχειριστής (ένας εκ των τριών διαχειριστών) στη θυγατρική εταιρία «ELGEKA CYPRUS LTD», και ως εκ τούτου βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης παύει πλέον να έχει την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μέλους και στο εξής θα έχει την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα έχει στο εξής την ακόλουθη σύνθεση με τις παρακάτω ιδιότητες:

Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος
Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07.05.2018, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

Συνεπεία των ανωτέρω, η σύνθεση και οι ιδιότητες των υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας θα έχουν στο εξής ως ακολούθως:

Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Μη Εκτελεστικό μέλος

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.