21 Φεβρουαρίου 2017

Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της Εταιρίας και ορισμός νέου Υπευθύνου Σχέσεων της Εταιρίας με τους Επενδυτές

Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2017

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε’ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι την 20η.02.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με σκοπό τον επανακαθορισμό των υφιστάμενων ιδιοτήτων των μελών του, όπως αυτές είχαν οριστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας κατά την 28η Νοεμβρίου 2014, όπου εκτός των άλλων είχαν ανατεθεί οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας στον κ. Άνθιμο Μισαηλίδη, που αφορούσαν στην αναπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε περιπτώσεις απουσίας ή οιουδήποτε κωλύματος αυτού, ιδιότητα την οποία κατείχε μέχρι και σήμερα. Μετά την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και τη λήψη σχετικής απόφασης για την κατάργηση της υφιστάμενης ιδιότητας του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς δεν υφίσταται πλέον ανάγκη για την αναπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, ο κ. Άνθιμος Μισαηλίδης θα έχει στο εξής την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα έχει στο εξής την ακόλουθη σύνθεση με τις παρακάτω ιδιότητες:

Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος
Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό μέλος
Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος
Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και λήγει την 07/05/2018, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

Επίσης, η Εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση όρισε τον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, κ. Άρι Χατζατουριάν, ως νέο Υπεύθυνο Σχέσεων της Εταιρίας με τους Επενδυτές από την 21η.02.2017, με σκοπό τη συνεχή κάλυψη των υποχρεώσεών της για άμεση και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, αρμοδιότητα η οποία είχε ανατεθεί από 05.12.2008 στον κ. Άνθιμο Μισαηλίδη, ο οποίος εκτελούσε τα καθήκοντα αυτά έως σήμερα.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.