26 Ιουλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3461/2006

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Ν.3461/2006, όπως ισχύει και σε συνέχεια της από 19.07.2023 ανακοίνωσης περί της υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη (ο «Προτείνων»), ο οποίος, σύμφωνα με σχετική από 19.07.2023 ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, ενεργεί συντονισμένα με τους μετόχους, κ. Γεώργιο Κατσιώτη, κ. Πέτρο Κατσιώτη, κ. Νικόλαο Δρακόπουλο, κα Έλλη Δρακοπούλου, κα Αικατερίνη Δρακοπούλου, κα Αθανασία Δρακοπούλου και κα Ελένη Σαραφίδου,[1] για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (η «Εταιρεία»), που δεν κατέχει ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

Ο Προτείνων προέβη μέσω της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρείας (με κωδικό LEI/Legal Entity Identifier 213800GVBLMOC5KQUY68):

  • Κατά την 24.07.2023, ο Προτείνων, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, απέκτησε 279.172 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,463% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω μετοχών ήταν 0,566 Ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά 158.011,35 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω αποκτήσεων, ο Προτείνων κατέχει πλέον, συνολικά και άμεσα 27.430.784 ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό άμεσης συμμετοχής 45,494% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω αποκτήσεις, ο Προτείνων και τα ανωτέρω πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν κατέχουν συνολικά 56.552.702 ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό που αντιστοιχεί σε 93,792% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

[1] Ο κος Αλέξανδρος Κατσιώτης ενεργεί, κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 της Απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για λογαριασμό όλων των προσώπων που λειτουργούν συντονισμένα με αυτόν. Κατόπιν τούτου, η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται ενιαία για λογαριασμό όλων των προσώπων με τα οποία ο Προτείνων ενεργεί συντονισμένα.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.