06 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007:
Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Θεσσαλονίκη, 06 Ιουνίου 2014

Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις προς την Εταιρία από τα παρακάτω υπόχρεα πρόσωπα με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.3340/2005, ότι σήμερα Παρασκευή, 06/06/2014, η κα Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη στη μεταβίβαση (γονική παροχή) της ψιλής κυριότητας 3.173.453 κοινών ονομαστικών μετοχών (ήτοι 10,00% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου) της Εταιρίας, στην κόρη της κα Αθανασία Δρακοπούλου του Νικολάου, παρακρατώντας την επικαρπία αυτών, ενώ η εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου καθώς και των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις ως άνω μετοχές θα ασκείται στο εξής από την κόρη της.

Ως εκ τούτου, η κα Έλλη Δρακοπούλου θα κατέχει πλέον την πλήρη κυριότητα και τα δικαιώματα άσκησης ψήφου 5.748.821 μετοχών (ήτοι ποσοστό 18,115% από 28,115% που κατείχε και αντιστοιχούσαν σε 8.922.274 μετοχές), ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να έχει και το δικαίωμα της επικαρπίας επί των 3.173.453 μεταβιβαζόμενων ως προς την ψιλή κυριότητα μετοχών.

Επίσης, η κα Αθανασία Δρακοπούλου θα κατέχει την ψιλή κυριότητα των παραπάνω μεταβιβαζόμενων 3.173.453 μετοχών και παράλληλα θα κατέχει την εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου καθώς και των δικαιωμάτων προτίμησης που απορρέουν από τις ως άνω μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,00% επί των αντίστοιχων συνολικών δικαιωμάτων των Μετόχων της Εταιρίας.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.