11 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

11 Δεκεμβρίου 2023

Ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης (ο «Προτείνων») ανακοινώνει ότι την 11η Δεκεμβρίου 2023 ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης από τον Προτείνοντα του δικαιώματος εξαγοράς (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3461/2006 και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) μέσω της οποίας ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 1.799.759 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (η «Εταιρία») έναντι τιμήματος € 0,566 ανά μετοχή. Ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.