31 Μαρτίου 2021

Ανακοίνωση 31-3-21 Δηλώσεις βασικών μετόχων ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2021

 

Θέμα : Ενημέρωση σχετικά με τις δηλώσεις των βασικών μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» για την πρόθεση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής κατά την επικείμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της.

 

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (στο εξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Δεκεμβρίου 2020 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των € 6.854.658,48 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4548/2018 και την έκδοση έως 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,24 η κάθε μία, σε αναλογία εννέα (9) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές.

Ενόψει των ανωτέρω, σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις των βασικών Μετόχων που έχουν γνωστοποιηθεί έως σήμερα στην Εταιρία, ως προς την πρόθεση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Εκτός των δηλώσεων – έγγραφων γνωστοποιήσεων των δύο βασικών μετόχων κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη και κας Έλλης Δρακοπούλου που κατατέθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Δεκεμβρίου 2020 στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4.1.3.13.2 (1ε) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναφορικά με την πρόθεσή τους να ασκήσουν πλήρως, άμεσα ή/και έμμεσα, τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν στην επικείμενη αύξηση, να συμμετάσχουν ισόποσα στη διαδικασία προεγγραφής, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και ότι δεν προτίθενται να μειώσουν το ποσοστό άμεσης ή/και έμμεσης συμμετοχής τους στην Εταιρία όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμμετοχή τους στην εν λόγω αύξηση έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. όσο και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των εν λόγω μετοχών στο Χ.Α., επιπλέον κατατέθηκαν στην Εταιρία μας οι παρακάτω δηλώσεις – έγγραφες γνωστοποιήσεις και των άλλων δύο βασικών Μετόχων της, οι οποίες έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

Η κα Αικατερίνη Δρακοπούλου, ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, άμεσα κατέχουσα ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου, με την από 30.03.2021 έγγραφη γνωστοποίησή της προς την Εταιρία, δήλωσε την πρόθεσή της να ασκήσει πλήρως, άμεσα ή/και έμμεσα, τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν στην επικείμενη αύξηση και να συμμετάσχει ισόποσα στη διαδικασία προεγγραφής, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.
Η κα Αθανασία Δρακοπούλου, ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας άμεσα κατέχουσα ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου, με την από 30.03.2021 έγγραφη γνωστοποίησή της προς την Εταιρία, δήλωσε την πρόθεσή της να ασκήσει πλήρως, άμεσα ή/και έμμεσα, τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν στην επικείμενη αύξηση και να συμμετάσχει ισόποσα στη διαδικασία προεγγραφής, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.