15 Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση 15-06-2018 (Μεταβολή δικαιωμάτων ψήφου ΤΓΣ 21-06-2018)

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 15 Ιουνίου 2018

 

 

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007:
Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007, όπως ισχύει.

 

Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν.3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την Παρασκευή, 15/06/2018, κατόπιν σχετικών επιστολών – γνωστοποιήσεων που έλαβε η Εταιρία μας από τα υπόχρεα πρόσωπα, κα Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου, κα Αθανασία Δρακοπούλου του Νικολάου και κα Αικατερίνη Δρακοπούλου του Νικολάου, μας έγιναν γνωστές οι κάτωθι μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουνίου 2018:

 

1) Η μέτοχος της Εταιρίας κα Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση θα διαθέτει συνολικά προς άσκηση 10.495.726 δικαιώματα ψήφου (άμεσα και έμμεσα), ήτοι ποσοστό 33,074% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, και πιο συγκεκριμένα: α) 4.148.820 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 13,074% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας που ενσωματώνονται σε 4.148.820 μετοχές της Εταιρίας που κατέχει η ίδια (άμεσα), β) 3.173.453 δικαιώματα ψήφου (έμμεσα), ήτοι ποσοστό 10,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ως πληρεξούσιος, κατόπιν της από 15/06/2018 ειδικής εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της κας Αθανασίας Δρακοπούλου προς αυτήν και γ) 3.173.453 δικαιώματα ψήφου (έμμεσα), ήτοι ποσοστό 10,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ως πληρεξούσιος, κατόπιν της από 15/06/2018 ειδικής εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της κας Αικατερίνης Δρακοπούλου προς αυτήν.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η κα Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση θα διαθέτει συνολικά 10.495.726 δικαιώματα ψήφου, υπερβαίνοντας το όριο του 25% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ενώ μετά τη λήξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα παύσουν να ισχύουν οι προαναφερθείσες ειδικές εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης των δικαιωμάτων ψήφου που δόθηκαν, αντίστοιχα, από τις κ.κ. Αθανασία Δρακοπούλου και Αικατερίνη Δρακοπούλου προς αυτήν, και ως εκ τούτου θα διαθέτει και πάλι 4.148.820 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 13,074% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 

2) Η μέτοχος της Εταιρίας κα Αθανασία Δρακοπούλου του Νικολάου μετά την από 15/06/2018 ειδική εξουσιοδότησή της προς τη μητέρα της, κα Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου, προκειμένου να την εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και να ψηφίσει κατά την κρίση της επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεν θα διαθέτει η ίδια δικαιώματα ψήφου μέχρι και τη λήξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ενώ τα δικαιώματα ψήφου που θα διαθέτει μετά τη λήξη αυτής θα ανέρχονται και πάλι σε 3.173.453 ήτοι ποσοστό 10,00% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

 

3) Η μέτοχος της Εταιρίας κα Αικατερίνη Δρακοπούλου του Νικολάου μετά την από 15/06/2018 ειδική εξουσιοδότησή της προς τη μητέρα της, κα Έλλη Δρακοπούλου του Γεωργίου, προκειμένου να την εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και να ψηφίσει κατά την κρίση της επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεν θα διαθέτει η ίδια δικαιώματα ψήφου μέχρι και τη λήξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ενώ τα δικαιώματα ψήφου που θα διαθέτει μετά τη λήξη αυτής θα ανέρχονται και πάλι σε 3.173.453 ήτοι ποσοστό 10,00% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.