15 Φεβρουαρίου 2019

Ανακοίνωση σχετική με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στη Μητρική Εταιρία και στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2019

 

Ανακοίνωση σχετική με Επιχειρηματικές / Οικονομικές εξελίξεις στη Μητρική Εταιρία και στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

 

Βάσει των διατάξεων του Ν.3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία μας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της για τα εξής:

Στις 12/02/2019 αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά 99,99% θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες» :
α) η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.900 χιλ. ευρώ με σκοπό την ισόποση κάλυψη λογιστικών ζημιών της, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20 €), ήτοι από δύο ευρώ (2,00 €) σε ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80 €) εκάστη, και
β) η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 6.400 χιλ. ευρώ. με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 8.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80 €) εκάστη, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες» θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την εταιρία «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία αποτελεί νεοσύστατη 100% θυγατρική εταιρία της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.». Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας ανέρχεται σε 25.000 ευρώ διαιρούμενο σε 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) έκαστη. Το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας θα είναι, μεταξύ άλλων, η ίδρυση ή η συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν στο μέλλον, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τους τύπο και σκοπό.

Η ως άνω θυγατρική εταιρία «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» υπέγραψε χθες, Πέμπτη 14/02/2019, συμφωνητικό με το επενδυτικό κεφάλαιο «Southbridge Europe Mezzanine SICAR», με σκοπό τη χρηματοδότησή της μέσω έκδοσης μετατρέψιμου και ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως 6.400 χιλ. ευρώ το συνολικό ποσό του οποίου θα διοχετευτεί για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» ως ανωτέρω. Η διάρκεια του μετατρέψιμου-ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου εκδόσεως της «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» είναι εξήντα έξι (66) μήνες, με την καταβολή τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων στη λήξη του δανείου σε περίπτωση μη μετατροπής / ανταλλαγής του. Tο ομολογιακό δάνειο είναι διαζευκτικά, μετατρέψιμο σε μετοχές της «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ή ανταλλάξιμο σε μετοχές της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», κατοχής της «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες» θα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 13.000 χιλ. ευρώ διαιρούμενο σε 16.250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80 €) εκάστη, ενώ το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στην «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» θα παραμένει σε 99,99%, ήτοι ποσοστό 50,76% άμεσα και 49,23% έμμεσα μέσω της «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Η στρατηγική συνεργασία με το διεθνές επενδυτικό σχήμα αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον Όμιλο, καθώς:

Ενισχύεται ένας εκ των βασικών πυρήνων δραστηριότητας της ΕΛΓΕΚΑ που είναι τα 3PL logistics στην Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής της εταιρίας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ θα συντελέσει στην ενίσχυση της καθαρής θέσης αυτής, στην απρόσκοπτη υλοποίηση των επιχειρηματικών της σχεδίων και στην εδραίωση του στρατηγικού της ρόλου στον κλάδο των logistics της χώρας.

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως – Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.