17 Φεβρουαρίου 2014

Ανακοίνωση σχετικά με τη αλλαγή επωνυμίας της θυγατρικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» σε «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.»

Ανακοίνωση σχετικά με τη αλλαγή επωνυμίας της θυγατρικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.» σε «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.»

Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την από 31/01/2014 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.», όπως αυτή καταχωρήθηκε στις 14.02.2014 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.) και έλαβε αριθμό πρωτ. 3539, η νέα επωνυμία της εν λόγω θυγατρικής εταιρίας ορίστηκε σε «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος σε «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.».

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.