26 Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων στη Μητρική εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» καθώς και στη θυγατρική εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες»

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφή συμβάσεων για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων στη Μητρική εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» καθώς και στη θυγατρική εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες»

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περ. (ιγ’) της υπ’ αριθ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την από 25.07.2019 υπογραφή συμφωνητικού πλαισίου για την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους έως κατά ανώτατο όριο το ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 38.050.000) με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Το δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών, εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, και θα κατευθυνθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.». Το δάνειο θα εκταμιευθεί άμεσα.

Επίσης, την ίδια ως άνω ημερομηνία, υπεγράφη από τη θυγατρική εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις – Μεταφορές – Συσκευασίες» συμφωνητικό για την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους έως κατά ανώτατο όριο το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€11.650.000) με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», υπό την παροχή εγγυήσεως της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 3 περ. (στ’) του Ν. 4548/2018, προς εξασφάλιση απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών κατά της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» ως Εκδότριας. Και αυτό το δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών, εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, και θα κατευθυνθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.».

Τα ως άνω ομολογιακά δάνεια θα καλύψουν ως αρχικοί Ομολογιούχοι Δανειστές η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», με τους όρους που περιέχονται στα αντίστοιχα Προγράμματα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών που καταρτίστηκαν με τη διοργανώτρια τράπεζα «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.