16 Απριλίου 2014

Ανακοίνωση σχετικά με την πώληση των μετοχών που κατείχε η «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην εταιρία «Elgeka AG»

Ανακοίνωση σχετικά με την πώληση των μετοχών που κατείχε η «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην εταιρία «Elgeka AG»

Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2014

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2008 και του άρθρου 2 παρ. δ της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 14 Απριλίου 2014 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ELGEKA AG» που εδρεύει στο Αμβούργο Γερμανίας, στην οποία συμμετέχει πλειοψηφικά με ποσοστό 50% συν μία (1) μετοχή, ήτοι 25.001 μετοχές, η κατά 100% θυγατρική της εταιρία «ELGEKA (CYPRUS) LTD», αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της από «ELGEKA AG» σε «AMATO SCHREIBER Food + Retail AG».

Στη συνέχεια, την ίδια ως άνω ημερομηνία, μετά τη λήψη σχετικών αποφάσεων από τη Διοίκηση τόσο της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» όσο και της θυγατρικής της, «ELGEKA (CYPRUS) LTD», υπεγράφη σύμβαση για την πώληση των ως άνω 25.001 μετοχών που κατέχει η «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην «ELGEKA AG», έναντι τιμήματος 10 χιλ. ευρώ, η οποία και ολοκληρώθηκε σήμερα Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014.

Τα αποτελέσματα της εταιρίας «ELGEKA AG» κατά την 31η Μαρτίου 2014 είχαν ως ακολούθως: Κύκλος εργασιών ποσό 0,0 χιλ. ευρώ, «Ζημίες προ φόρων» ποσό 42,1 χιλ. ευρώ, «Ζημίες μετά από φόρους» ποσό 42,1 χιλ. ευρώ και «Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων – EBITDA» ποσό 42,1 χιλ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, από την ως άνω μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην εταιρία «ELGEKA AG», στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά την 30η Ιουνίου 2014 θα προκύψει ζημία, η οποία εκτιμάται σε 6 χιλ. ευρώ, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της θυγατρικής κατά την 31η Μαρτίου 2014.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.